Hensikten med kurset er å i større grad bli kompetent til å identifisere livstruende tilstander tidligere, observasjonskompetanse, slik at pasienten får rask nødvendig behandling og å kunne unngå sykehusinnleggelser.


Faginnhold:

 • Line Pedersen, Lege ved medisinsk avdeling SSHF Kristiansand
 • Marthe Helene Røyter Thoresen, intensivsykepleier akuttmottak, SSHF Kristiansand
 • Linda A. Stiansen Johansson, fagutviklingssykepleier ortopedisk avdeling, SSHF Kristiansand

Deltakelse fra kommunene i forhold til kvalitetssikring av innhold og tilpasning til kommunene:

 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust- og Vest-Agder
 • Sissel Høgeli, intensivsykepleier Kristiansand kommune
 • Kristin Tveito, sykepleier Arendal kommune
 • Anne Pettersen, intensivsykepleier Songdalen kommune

Faginnhold tilpasset e-læring:

 • Lena Marie Haukom, e-læringskoordinator, enhet for utvikling og utdanning, SSHF Kristiansand
 • Linda Christine Kvilekval, rådgiver, enhet for utvikling og utdanning, SSHF Kristiansand

Om dette kurset

Kursinnhold:

 • Vitale organers oppbygging og funksjon
 • Sykdomstegn ved svikt i de ulike organsystemene
 • Systematisk observasjon og tiltak ved bruk av ABCDE-undersøkelsen
 • Bruk av scoringssystemet TILT (basert på MEWS, modified early warning score)
 • God kommunikasjon og dokumentasjon
 • Øving med caserKurset vil gi deg en oversikt over innholdet i "Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenester, som ble utgitt av Helsedirektoratet i 2017. Det er lagt til en passeringsquiz hvor du kan teste dine kunnskaper etter gjennomført kurs. Om dette kurset

Kurset er bygd opp med utgangspunkt i Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten som ble gitt ut av Helsedirektoratet i 2017.  Målgruppen er deg som jobber som helsepersonell og møter pårørende og brukere i kommunen. Du vil lære mer om hva du har ansvar for og hvordan du kan ivareta pårørende i kommunen på en bedre måte fremover.  


Hensikten med kurset er å gi deg grunnleggende kunnskap i lindrende behandling og omsorg. Hovedfokus i kurset er den eldre døende bruker/pasient og deres pårørende. 

Om dette kurset

Kurset er laget for nyansatte, helsefagarbeidere og assistenter, men egner seg også for nyutdannede sykepleiere. 

Kurset er delt opp i følgende deler: 

 • Møte med mennesker i livets siste fase
 • Smerte og symptomlindring
 • Omsorg for pårørende
 • Det gode stellet