Etiske normer uttrykker hva som er rett og galt i ord og handling. Ansatte og folkevalgte skal behandle brukere og kolleger med respekt, bruke fellesskapets midler på den mest effektive måten og følge gjeldende lover og regler. Reglene sørger for at valgene våre ikke går på bekostning av fellesskapets beste, og de setter en standard for hvordan vi skal utføre oppgavene våre på en måte som gjør at innbyggerne kan ha tillit til oss.

Etikk er læren om moral og skal besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette» og «hvordan bør man oppføre seg»
Om dette kurset

Kurset er for alle ansatte i kommunen og baserer seg på kommunens nye etiske retningslinjer vedtatt i juni 2016. Kommunen har laget 2 versjoner av de etiske retningslinjene: Et hoveddokument og en etikkplakat. Sistnevnte en forkortet versjon beregnet på oppslag og budskapet er selvfølgelig det samme som hoveddokumentet.

I dette kurset benyttes teksten fra etikkplakaten.


Dette kurset skal alle nyansatte i kommunen gjennomføre i løpet av den første uken de er ansatt. Kurset tar deg gjennom de viktigste områdene du må kjenne til som ansatt i kommunen.


Kurset er delt inn i fem deler. Til noen leksjoner er det knyttet videoer. Du vil få oppsummeringsspørsmål underveis som en hjelp til å få med deg hovedpunktene i hver leksjon.


Om dette kurset

Dette kurset er rettet inn mot nyansatte i Nedre Eiker kommune

Her finnes en del informasjon som kan være nyttig for deg i den tiden du er ansatt i vår kommune. For utfyllende informasjon, sjekk ut kvalitetssystemet "QM+" eller ta kontakt med nærmeste leder.