Etiske normer uttrykker hva som er rett og galt i ord og handling. Ansatte og folkevalgte skal behandle brukere og kolleger med respekt, bruke fellesskapets midler på den mest effektive måten og følge gjeldende lover og regler. Reglene sørger for at valgene våre ikke går på bekostning av fellesskapets beste, og de setter en standard for hvordan vi skal utføre oppgavene våre på en måte som gjør at innbyggerne kan ha tillit til oss.

Etikk er læren om moral og skal besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette» og «hvordan bør man oppføre seg»
Dette kurset skal alle nyansatte i kommunen gjennomføre i løpet av den første uken de er ansatt. Kurset tar deg gjennom de viktigste områdene du må kjenne til som ansatt i kommunen.


Kurset er delt inn i fem deler. Til noen leksjoner er det knyttet videoer. Du vil få oppsummeringsspørsmål underveis som en hjelp til å få med deg hovedpunktene i hver leksjon.