Her kan du søkje etter kurs og arrangement som Bø kommune arrangerar - både klasseromskurs og nettkurs (e-læringskurs).

Gå via menyen under hvis du ønskjer å sjå alle kurs som ein bestemt avdeling arrangerar.

Skriv stikkord i søkjefeltet om du ønskjer å søkje etter eit bestemt kurs - f.eks. "leiar" eller "nytilsett" osv. 

OBS! Hvis du skriv i søkjefeltet, vil du få  treff på kurs i heile KS Læring (alle kommunar) som inneheld søkjeorda dine.
Anbefaling: Skriv bak søkjeordet ditt for å begrense treffet


Den mest effektive førstehjelpen er å forhindre at skader skjer! I tradisjonelle førstehjelpskurs blir dette ofte tillagt lite vekt og de fleste kurs handler om hva en gjør når skaden er skjedd. Erfaring viser at enkle grep reduserer risikoen for uønskede hendelser betraktelig. Litt skrubbsår og blåmerker er en viktig del av oppveksten og verken kan eller skal forsøkes forhindret. Den gode førstehjelperen evner å skille mellom det som er vondt og det som er farlig.

Kompetansetiltaket består både av digitale forberedelser og en fysisk samling og er delt inn i 2 hoveddeler:

Første del av dette kurset gir en innføring i forebyggende arbeid, samt presenterer en enkel måte å sette dette i system ved hjelp av risikoanalyse. Her utvikles skreddersydde konkrete risikoanalyser for den enkelte barnehage, som gjennomgås og oppdateres jevnlig av leder/ledergruppen. Dette bidrar til å implementere tankesettet om forebyggende arbeid i barnehagen og har i seg selv stor forebyggende effekt.

Andre delen av kurset ligner mer på de tradisjonelle førstehjelpskursene, da med fokus på symptomer og tiltak for de mest vanlige skadene og ulykkene man ser i barnehager.

Målet for dette kurset er å gi deg innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet. 

Kurset vil gi deg kunnskap om vernetjenesten -  om verneombudets rettigheter, plikter og arbeidsmåte, leders ansvar,  samt arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver.

Om dette kurset

Målgruppe

 • Verneombud
 • Arbeidsmiljøutvalget
 • Ledere
Kurset oppbygging

Kurset består både av eLæring og fysisk oppmøte. Kurset vil ha følgende oppbygging:

 1. eLæringskurs. Skal gjennomføres før første kursdag
 2. Første kursdag. Heldagskurs - fysisk oppmøte
 3. Andre kursdag. Heldagskurs - fysisk oppmøte
 4. Tredje kursdag. Heldagskurs - fysisk oppmøte
 5. Hjemmeoppgave
 6. Evaluering av kurs
 7. Kursbevis 

NB! For å få kurset godkjent MÅ alle videoene i eLæringskurset (Del 1 Forberedelse før samling)  sees. Det er oppmøteplikt alle 3 kursdagene og deltakerne må være tilstede hele dagen. Hjemmeoppgaven må leveres inn. Deltakerene må ha 75 % eller mer riktig for å bestå passeringstesten. Når alle kriteriene er oppfylt kan kursdeltaker skrive ut kursbevis. 

Tekniske krav

 • PC/nettbrett/telefon
 • Internettilgang
 • Video
 • Lyd

Kom i gang med kurset

 • Klikk på "Gå til påmelding" øverst til høyre for å starte kurset

HMS-dagen er et årlig arrangement i Midt-Telemark som vi håper skal inspirere og motivere oss alle til å arbeide for et godt arbeidsmiljø på de ulike arbeidsplassene i Bø, Nome og Sauherad kommuner.

Om dette kurset

HMS-dagen 2019 vil blant annet inneholde:

·         Inspirasjonsforedrag av Ivar Haugestad, og årets tema er kulturbygging. En liten smakebit i denne YouTube videoen: 

·         Utdeling av HMS-prisen for 2018

·        Målgruppe er ledere, ordførere, personalmedarbeidere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalga, hovedtillitsvalgte og verneombud i Bø, Nome og Sauherad kommuner.

·         Det vil bli servert lunsj på Gullbring kulturanlegg. Hvis du har allergier e.l. vi må ta hensyn til, ta kontakt med kursansvarlig (se kursets hjemmeside / "Kursinformasjon").

Målgruppa er: ledere, ordførerne, personalmedarbeidere, medlemmer av AMU, HTV og verneombud.

Grunnkurs HMS

Om dette kurset

Dette kurset er obligatorisk for alle leiarar, VO og AMU medlemmar.

Målet for dette kurset er å gje deg innsikt i Arbeidsmiljølova og interkontrollforskrifta, og gje grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevnate lovar og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil og lære om systemastiske rbeidsmetoder for å forebygge,identifisere og løyse problem innan HMS-området i egen verksemd.

Kurset vil gje deg kunnskap om vernetenesten - om verneombodets rettighetar, plikter og arbeidsmåte, leiars ansvar, samt arbeidsmiljøutvalets rolle og oppgåver.

Om dette kurset

Dette er et nettbasert kurs med totalt 10 leksjoner. Leksjonene bør tas i den rekkefølgen de ligger.

Målet med kurset er å skape en sikkerhetskultur ved å øke bevisstheten på informasjonssikkerhet og styrke den sosiale brannmuren.

I Regjeringens strategi for fornying av offentlig sektor fra 2007, og i Statens kommunikasjonspolitikk fra høsten 2009, slås det fast at elektronisk kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialog mellom innbyggerne og offentlige virksomheter.

Utsending av post
Post fra Bø kommune skal nå sendes digitalt og vi har valgt løsningen Svar Ut fra KS som vår leverandør for digital post ut.

Om dette kurset

Hva er KS SvarUt
KS SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post fra kommunale sakarkiv og fagsystemer til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert.

Dokumentene lagres i et forsendelsesarkiv, og er tilgjengelig i tre måneder. Varsel om post blir sendt via Altinn til mottaker. I dette varselet er det en lenke til dokumentet i forsendelsesarkivet. KS SvarUt registrerer automatisk hvem som ikke åpner det elektroniske brevet innen en gitt frist (2 dager) og sørger da for at det blir sendt som vanlig brevpost.

KS SvarUt ivaretar kravet om samtykke, slik det er satt opp i eForvaltningsforskriften
Det betyr at mottaker kan velge om han ønsker å motta brev i digital form eller ikke.
Dersom mottaker ikke har valgt å reservere seg fra å motta digital post er dette førstevalget/hovedregelen.

Målet er at post fra Bø kommune skal sendes digitalt fra 20.03.2017.

Dette kurset inneheld grunnleggjande leiaropplæring i Bø kommune. Kurset er ikkje ei komplett opplæring. Den enkelte leiar må i tillegg ta fullstendige kurs i dei ulike tema for å tileigne seg og vedlikehalde sin kompetanse. 

For eksempel inneheld denne basisopplæringa ein liten leksjon om Forvaltningslova, medan det er eit eige kurs som gjennomgår alle sider ved Forvaltningslova.

Om dette kurset

Kurset bestend av følgjande modular:

 • Lovverk og avtaler
 • Arbeidsgjevars styringsrett
 • Tilsetting i kommunal sektor
 • Økonomi
 • Saksbehandling
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Guide til god leiing

Dette kurset er for nytilsette i kommunen. Kurset er ikkje eit fullstendig læringsløp, men er meint å gje ein nytilsett ein god start i arbeidet i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
Del 5 - Slik bruker du min side i Visma ERP