Velkommen til nettverkssamling for naturfag (ST) på Tromsdalen videregående skole!


Årets samling for fagnettverkene i realfag lagt til Tromsdalen den 19. og 20. november.

Frist for påmelding: 31.08.18

Målsetning for fagnettverk:

·         Gjennom fagnettverkene skal lærerne utvikle og dele kunnskap, kompetanse og erfaringer i samspill med hverandre.

·         Nettverkene skal være kompetansehevende møter basert på samspill i et fagkollegium der lærere skal ha rett og plikt til delta. Møtene må planlegges som lærende møter der alle deltar og bidrar.

·         Deltakerne i nettverket bidrar aktivt til felles læreplanforståelse og vurderingspraksis ved refleksjon, drøfting og erfaringsutveksling.

·         Det er et mål at fagnettverkene er operative gjennom hele opplæringsåret gjennom Office 365 – Teams.

Alle påmeldte deltakere vil bli invitert til et Team i Office 365, hvor samtlige deltakere kan bidra med forslag på tema for samlingen. Samtlige fagseksjoner på skolene oppfordres til å komme med konkrete innspill innenfor følgende rammer:

o   Dybdelæring

o   Kjerneelementer i fag

o   Tverrfaglige temaer

o   Tilpasset opplæring og grunnleggende ferdigheter i fag

o   Vurdering :underveisvurdering (VFL) ,  sluttvurdering (standpunktvurdering og eksamen)

o   Læreplanarbeid

 

Innspillene kan også sendes på mail til nettverkskoordinator veronika.zvorono@tromsfylke.no. Nærmere program oppdateres fortløpende i Teams.