Samarbeid om etisk kompetanseheving

Etisk refleksjon

E-læringsprogram i etisk refleksjon for kommunenes helse- og omsorgstjeneste.

For å kjøre dette programmet må Adobe Flash player 9.0.28 eller nyere være installert. Det ser ut til at du enten mangler Flash player eller kanskje javascript er skrudd av.

God praksis i møtene mellom medarbeidere og mennesker som er avhengig av kommunens tjenester, er avgjørende for at tjenestene skal være av ønsket kvalitet og oppleves gode. Å vise respekt, åpenhet, tillit og omsorg krever etisk klokskap og et bevisst forhold til egne verdier og holdninger. Ansatte i helse- og omsorgstjenestene opplever daglig vanskelige situasjoner og problemstillinger i sin praksis.
For å styrke den etiske kompetansen i helse- og omsorgstjenesten har regjeringen tatt initiativ til prosjektet ”Samarbeid om etisk kompetanseheving”. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS, Helsedirektoratet, Norsk Sykepleierforbund, Den Norske Legeforening, Fagforbundet, YS og FO. Hovedmålet til prosjektet er å stimulere kommunene til å heve den etiske kompetansen gjennom å etablere møteplasser for systematisk refleksjon i det daglige arbeidet.Møteplasser for etisk refleksjon er steder hvor medarbeidere kommer sammen for å drøfte etiske utfordringer og dilemmaer de opplever i praksis. Man kan benytte møteplasser som allerede eksisterer, for eksempel personalmøter og lignende. En annen mulighet er å etablere egne refleksjonsgrupper.

E-læringsprogrammet om etisk refleksjon er ment som et hjelpemiddel for kommunene i arbeidet. Programmets mål er å øke bevisstheten rundt etiske utfordringer og å stimulere til etisk refleksjon. Vi håper programmet kan være med på å tydeliggjøre de etiske utfordringer og dilemmaer man står overfor i kommunehelsetjenesten.

Etisk bevissthet utvikles best i dialog og samspill med andre. E-læringsprogrammet presenterer en oppdiktet historie fra hjemmesykepleien og sykehjemmet Granly, basert på ulike hendelser og erfaringer vi har samlet fra virkeligheten. Vi har laget filmen i e-læringsprogrammet som korte sekvenser. Etter hver filmsekvens presenteres spørsmål og utfordringer som egner seg for diskusjon i gruppe. Det er ikke filmen og e-læringsprogrammet som skal gi svarene, det er dere. Det anbefales derfor at man ser filmen og gjennomfører de etiske refleksjonsøvelsene i grupper.