På denne siden finner du visjonsdokument for Plan, bygg og geodata med tilhørende veiledning og informasjon om bruk av dette dokumentet. 

Om dette kurset

Siden er strukturert i følgende rom:

  • Visjonsdokument
  • Veiledning og informasjon
Kurset gir en innføring i hva som menes med digitalisering og råd/veiledning for å omstille byggesaksområdet. Kurset er i regi av KS og NKF.

Om dette kurset

Presentasjoner fra gjennomførte kurs er tilgjengelig som ressurser du kan laste ned.

Miljødirektoratet sitt e-læringskurs om kapittel 2 i naturmangfaldlova handlar blant anna om korleis dei miljørettslege prinsippa skal brukast når myndigheitene behandlar saker. Gjennom kurset blir betre kjend med dei krava som blir stilte til offentlege avgjerder gjennom naturmangfaldlova.

Om dette kurset

Kurset er laga spesielt med tanke på tilsette i kommunane – både saksbehandlarar og avgjerdstakarar. Samtidig er kursa lagt opp slik at det vil vere nyttig også for andre styresmakter som treffer avgjerder som berører natur.

I kurset fortel biolog og forskar Dag Hessen blant anna om kvifor vi må ta vare på naturmangfaldet, mens saksbehandlarar hos fylkesmannen og ein kommune fortel om erfaringane sine med bruk av avgjerdene.