På denne siden finner du visjonsdokument for Plan, bygg og geodata med tilhørende veiledning og informasjon om bruk av dette dokumentet. 

Kurset gir en innføring i hva som menes med digitalisering og råd/veiledning for å omstille byggesaksområdet. Kurset er i regi av KS og NKF.

Miljødirektoratet sitt e-læringskurs om kapittel 2 i naturmangfaldlova handlar blant anna om korleis dei miljørettslege prinsippa skal brukast når myndigheitene behandlar saker. Gjennom kurset blir betre kjend med dei krava som blir stilte til offentlege avgjerder gjennom naturmangfaldlova.