Kursa til Vinje kommune


Her kan du søkje etter kurs og arrangement som Vinje kommune arrangerar - i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).


Vinje kommune nyttar kvalitetssystemet Compilo. Kvalitetsarbeid er viktig for å sikre gode tenester og forbetre desse, lære av feil og oppdage uønska hendingar i organisasjonen. Compilo er eit elektronisk datasystem som alle tilsette i Vinje kommune har tilgang til. Her inne finn du rutinar for arbeidsoppgåver, permisjonsreglement, hms rutinar, interne skjema, avviksregistrering m.m

Om dette kurset

I dette kurset vil du lære meir om korleis du loggar deg inn i Compilo, kvifor me skal nytte systemet, korleis du finn interne rutinar og dokument, registrerar avvik og forslag til forbetring i arbeidet. Kurset er for alle tilsette i Vinje kommune og målet er at alle tilsette har kjennskap til kvalitetssystemet. Det er viktig at du blir med og deltek i forbetringsarbeidet og utviklinga av organisasjonen. 
Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.