Velkommen til kurssidene til
    Nore og Uvdal kommune! 
 Her publisere vi informasjon om ulike kurs, fagdager,  seminarer etc. som er relevante for ansatte i Nore og Uvdal kommune. På denne siden kan du søke etter kurs og melde deg på. 

Lokal superbruker:
Gro Oline Espeset Grotjorden (groespeset.grotjorden@nore-og-uvdal.kommune.no)
Nyansatt kurs for Nore og Uvdal kommune

Dette kurset skal alle i kommunen ta i løpet av den første tiden de er ansatt. Informasjonssikkerhet (Revidert utgave 2018)


Dette kurset inneholder en gjennomgang av de mest sentrale punktene i kommunens sikkerhetsprosedyrer. 

Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon.


Grunnkurs i HMSDen gylne penn

«Den gylne pennen» er et grunnkurs som gir en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene. I kurset møter vi innbyggere i ulike situasjoner der de mottar tekster fra det offentlige. En fagperson veileder og forklarer gjennom forelesninger og eksempler, og gjennom oppgaver får kursdeltakerne trene på å følge fagpersonens råd. 


Innsyn - opplæring i Offentleglova

Kurset gir deg innsikt i offentleglova, hvordan praktisere meroffentlighet og håndtere innsynskrav. Du får oversikt over de viktigste unntakene fra åpenhet og begrunnelsen for disse.
Strategisk kompetanseledelse

Dette kurset gir en innføring i de begreper, verktøy og metoder som benyttes i strategisk kompetanseledelse. Dette er en kursrekke på tre samlinger våren 2017. Kurset er åpent for deltagere fra de syv kommunene i Kongsbergregionen
holde hender

Mål for opplæringen

HA er en svært viktig avtale – «kjøreregler» for godt samarbeid mv. Godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte (heretter TV) er en forutsetning for å nå felles mål som 1) utvikle god tjenester av høy kvalitet 2) skape trygge arbeidsplasser 3) med meningsfylt arbeid 4) og et godt arbeidsmiljø. En felles forståelse av sentrale begreper og bestemmelser i HA, intensjonene og formålet med HA er en forutsetning for å få til slikt samarbeid. HA er lite detaljregulert – «en rammepreget avtale». HA gir dermed rom for lokale tilpasninger mv. Kommunestruktur mv., herunder ledelsesstruktur, er ulik og kommunene har dermed ulike behov noe HA tar hensyn til. Rundskriv B/5-2015 beskriver nærmere sentrale bestemmelser i HA.


Om dette kurset


Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner:

HA er «et verktøy» – ikke «et våpen». Forstår man og kan bruke formålet så kan man bruke HA – ikke undervurder formålet. Ved tolkningstvil angående enkelte bestemmelser er formålet veiledende. Det er rom for lokale tilpasninger, jf., «en rammepreget avtale» – håndteringen og løsningene må imidlertid være innenfor rammen av HA. Det er altså noen grenser – at partene er enige lokalt er ikke tilstrekkelig. Eksempel: en organisasjon kan ikke representere samtlige organisasjoner selv om samtlige organisasjoner ikke har noen klare motforestillinger om dette, jf., partsbegrepet i HA.

Revidert hovedavtale er etter uravstemning vedtatt for to nye år. Hovedavtalens formål er noe endret. Det slås nå fast at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet.

Best mulig samarbeid mellom partene - på alle nivå:

Fra 1) KS og de enkelte organisasjonene (sentralt) til 2) kommunedirektør og hovedtillitsvalgte til 3) nærmeste leder og tillitsvalgte. Samarbeid utøves gjennom tillitsvalgtapparatet, jf. HA del B § 1-2. De ansatte medvirker gjennom TV, jf. systemet i HA, jf. foiler senere.

Tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller:

Forståelse for partenes ulike roller er viktig for et godt samarbeid. Arbeidsgiver og TV har naturlig nok noen ulike interesser, jf., de ulike rollene og derav oppgaver mv., men de har også felles interesser, jf. HA del B § 1-1, som: 1) gi tjenester av høy kvalitet 2) skape trygge arbeidsplasser 3) med meningsfylt arbeid 4) og et godt arbeidsmiljø

Sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene:

«Vi må snakke sammen». Ulike samhandlingsformer og samhandling i praksis, jf., folier senere. TV er gode rådgivere – bruk de til dette. Partenes felles ansvar å bidra til gode prosesser, jf., formålet i HA innledningsvis og innledningsvis til del B og samarbeidsbestemmelsen. Eksempel, jf., samarbeidsbestemmelsen: Arbeidstakere, TV og arbeidsgiver har rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid i hele kommunen og på den enkelte arbeidsplass. Eventuelle problemer skal søkes løst gjennom tillitsvalgtordningen

Utvikle gode tjenester:
«Det felles målet», jf., formålet i HA innledningsvis og innledningsvis til HA del B. Ikke glemme hvem er kommunen til for – innbyggerne.


Målet for dette kurset er å gi deg innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet. 

Kurset vil gi deg kunnskap om vernetjenesten -  om verneombudets rettigheter, plikter og arbeidsmåte, samt arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver.


Dette kurset gir en oversikt over forberedelser som skal utføres, hvor og når samlingen skal være, og etterarbeid som skal fullføres etter gjennomført samling.

Om dette kurset

Forberedelser

 • Innføring i plattfromen DigiOrden - Orden i Eget Hus
 • Innhenting av informasjon som skal tas med til samlingen

Samling:

 • Presentasjon om datasett, applikasjoner, kvalitetssikring av datasett og deling mellom kommuner
 • Gjennomgang av hvordan plattformen fungerer
 • Egenarbeid med veiledning. Alle registrerer datasett og applikasjoner for sin kommune/avdeling i kommunen

Etterarbeid:


På dette kurset vil du læra korleis du

 • loggar inn i Compilo
 • sendar avvik
 • kan sjå kva som har vorte gjort med avviket
 • legger inn eigne kommentarar på avviket
 • legger inn eigne bilete
 • kan sjå kven som har lest avviket
 • kvitterar ut eit oppdrag (tiltak)


Om dette kurset

Kurset er retta mot alle tilsette i Kvam herad.

Dette kurset er rettet mot ledere i Nore og Uvdal kommune.

NB: Det er en forutsetning at du må først ha tatt kurset "Avvikshandtering i Nore og Uvdal kommune - for alle tilsatte"

På dette kurset vil du lære

 • hvordan du skal håndtere et avvik
 • gjøre endringer i et avvik
 • opprette og tildele et tiltak
 • lukke avviket

For å få en helhetsforståelse for hvordan et  avvik skal handterest i Nore og Uvdal kommune kan det væra lurt å lese "Prosedyre for avvikshåndtering i Nore og Uvdal kommune". 


Dette kurset er laget for hvordan Compilo fungerer på en PC, men det vil være ganske likt for hvordan det fungerer på et nettbrett eller en mobiltelefon . 

Om dette kurset

Kurset er rettet mot ledere som skal håndtere avvik. 

Dette kurset gir en oversikt over forberedelser som skal utføres, hvor og når samlingen skal være, og etterarbeid som skal fullføres etter gjennomført samling.

Om dette kurset

Forberedelser

 • Innføring i plattfromen DigiOrden - Orden i Eget Hus
 • Innhenting av informasjon som skal tas med til samlingen

Samling:

 • Presentasjon om datasett, applikasjoner, kvalitetssikring av datasett og deling mellom kommuner
 • Gjennomgang av hvordan plattformen fungerer
 • Egenarbeid med veiledning. Alle registrerer datasett og applikasjoner for sin kommune/avdeling i kommunen

Etterarbeid:

Alle ansatte og politikere skal kjenne til de etiske retningslinjene. Hensikten med de etiske retningslinjene er å hjelpe deg å ta riktige beslutninger i vanskelige situasjoner som du og andre ansatte/politikere i kommunen kan komme ut for.

Om dette kurset

Leksjonene

Kurset er bygd opp av følgende leksjoner:

 • Gaver
 • Forretningsetiske regler
 • Habilitet
 • Forvaltning av samfunnets fellesmidler
 • Varsling
 • Ytringsfrihet
 • Sosiale media

Leksjonene inneholder videoer som viser eksempler på vanskelige situasjoner der de etiske retningslinjene hjelper deg med å ta riktige beslutninger


Gjennomføring og kursbevis
 • Etter at du gått igjennom alle leksjonene og svart på alle spørsmålene, vil man motta kursbeviset
 • Kurset skal tas individuelt. Det kan også brukes som utgangspunkt for refleksjoner på personalmøter eller andre møtearenaer for ansatte.

Dette kurset er rettet inn mot nyansatte i Nore og Uvdal kommune, og skal gi deg en innføring i noe av den viktigste informasjonen om det å arbeide i Nore og Uvdal kommune. 

Målgruppa for kurset er alle nyansatte i kommunen, men kurset passer også som basis for nyansatte ledere.

Om dette kurset

Nyansattkurset består av tre deler med i alt 8 leksjoner. Du vil bruke mellom 1-2 timer på å gjennomføre alle leksjonene. Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Noen av leksjonene inneholder video med lyd så du vil trenge høyttaler på din PC eller hodetelefoner. For å få et best mulig utbytte av kurset anbefaler vi deg å bruke nettleseren Google Chrome.

For utfyllende informasjon, sjekk ut kvalitetssystemet "Compilo" eller ta kontakt med nærmeste leder.

For å starte kurset, velg "Start". 


Nore og Uvdal kommune har vedtatt å ta i bruk KS sin 10-faktor medarbeiderundersøkelse. I dette nettbaserte kurset får du kjennskap til undersøkelsen og de ti faktorene.

Målgruppe: Kurset er særlig anbefalt for ledere med personalansvar, men kan også være aktuelt for andre ansatte.


Om dette kurset

Nore og Uvdal kommune har vedtatt at vi skal ha medarbeiderundersøkelse hvert annet år. Målgruppen for selve kurset, er alle ledere med personalansvar.

Det forventes at alle ledere med personalansvar, gjennomgår kurset i sin helhet.

Hva måler vi? 
De ti faktorene vi har valgt, måler dels medarbeidernes oppfatninger av viktige forhold på arbeidsplassen, som for eksempel graden av mestringsorientert ledelse, mestringsorientert motivasjonskultur, tydelig kommuniserte forventninger, muligheter til å jobbe selvstendig, muligheter til relevant kompetanseutvikling og muligheter til å bruke egen kompetanse. Og dels måler faktorene medarbeidernes holdninger til jobben de har, herunder to typer motivasjon (indre motivasjon og nytteorientert/prososial motivasjon), mestringstro og viljen til å være fleksibel.

Oversikt over 10-FAKTOR 
1 Oppgavemotivasjon • motivasjon for oppgavene i seg selv. («indre motivasjon») 
2 Mestringstro  • tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet 
3 Selvstendighet  • opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. («autonomi») 
4 Bruk av kompetanse  • opplevd bruk av egen kompetanse. («kompetansemobilisering») 
5 Mestringsorientert ledelse  • ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger 
6 Rolleklarhet  • tydelig kommuniserte forventninger til rollen medarbeideren skal fylle.  
7 Relevant kompetanseutvikling • opplevde muligheter til å få kompetanseutvikling som er relevant for jobb/oppgaver 
8 Fleksibilitetsvilje  • villighet til å være fleksibel på jobb, spesielt i måten man arbeider på 
9 Mestringsklima  • kultur for å samarbeide, lære og gjøre hverandre gode 
10 Nytteorientert motivasjon  • ønske om å bidra til andres måloppnåelse, dvs. gjøre noe nyttig for andre  («prososial motivasjon») 
Kilde: 10-faktor.no


Tekniske krav: Det vil bli vist video i kurset og det er mulig å få opplest teksten. Ha derfor klar høretelefoner eller høyttaler.