Det finnast ikkje alternativ til øving! Ein brann i ein helseinstitusjon kan få fatale konsekvensar. 

Derfor er det viktig at dei tilsette vert drilla jamleg i brannvernrutinar og evakuering. Denne filmen frå Norsk brannvernforeining gjev gode råd.

Om dette kurset

Film fra Norsk brannvernforening med varighet på ca. 20 minutter.


Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Å jobbe med personalsaker kan være utfordrende for alle ledere. I tillegg til de følelsesmessige og mellommenneskelige aspektene er det en rekke formelle krav hjemlet i lovverk som må oppfylles. Det er derfor viktig at du som leder gjøres best mulig rustet til å gjøre de riktige tingene i riktig rekkefølge og til riktig tid.

Om dette kurset

Dette kurset gir en innføring i hvordan ledere i Klepp kommune skal jobbe med personalsaker. Noe av det kurset fokuserer på er "bør" ting, gjerne tips om framgangsmåter og prosesser, mens andre elementer er "må" ting og omhandler formelle krav som må være oppfylt for at personalsaker blir håndtert riktig.
Siktemålet med kurset er at du etter å ha gått igjennom det skal vite hvilke forventninger det er til din rolle i arbeid med personalsaker og hva andre instanser er forventet å skulle gjøre, samt at du vet noe om hvilke ressurser du kan spille på og hvordan saksgangen i personalsaker er.


Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.