Kursene til Lillesand kommune

Lillesand. Foto: Roger EdvardsenHer kan du ta nettkurs, og søke etter kurs og arrangementer i Lillesand kommune.


Aktuelle kurs for ansatte:

Dette kurset gir en oversikt over forberedelser som skal utføres, hvor og når samlingen skal være, og etterarbeid som skal fullføres etter gjennomført samling.

Om dette kurset

Forberedelser

 • Innføring i plattfromen DigiOrden - Orden i Eget Hus
 • Innhenting av informasjon som skal tas med til samlingen

Samling:

 • Presentasjon om datasett, applikasjoner, kvalitetssikring av datasett og deling mellom kommuner
 • Gjennomgang av hvordan plattformen fungerer
 • Egenarbeid med veiledning. Alle registrerer datasett og applikasjoner for sin kommune/avdeling i kommunen

Etterarbeid:Prosjektportalen 365 er en fullstendig løsning for prosjektstyring bygget i Office 365. Prosjektportalen er basert på Difis Prosjektveiviser og er dermed spesielt tilrettelagt for norske forhold. 

Om dette kurset

Gjennom kurset vil du lære deg å ta kontroll på prosjektene dine ved å ta i bruk Prosjektportalen. Du vil også lære hvordan du kan ta nytte av andre Office verktøy slik som Planner og Teams. 


Helse, miljø og sikkerhet for ledere

 • Innføring i AML med tilhørende forskrifter
 • Internkontroll – systematisk HMS arbeid; kartlegging, vernerunde, avvik og risikovurdering, handlingsplan og rolleforståelse
 • Arbeidsmiljø; fysisk, psykososialt, sykefraværsoppfølging, rus og avhengighet

Lov- og avtaleverk og personalarbeid

 Arbeidsmiljøloven

 • Midlertidig ansettelser
 • Ferieloven
 • Personalhåndboka og aktuelle retningslinjer
 • Samspill mellom ledere og Avdeling for HR, personalhjelp
 • Introduksjon til lønns-/personalsystemet (HRM)
 • Den juridiske kompleksiteten – betydningen av rutiner, dokumentasjon etc. (rådsmøter)

 Mål: Deltakerne har kunnskap om aktuelt lov- og avtaleverk, samt kravene til saksbehandling.

Forståelse av lønn, tariffavtaler og forsikring 

 • Lønnsstrategi
 • Hovedavtalen
 • Tariffavtale
 • Forhandlinger
 • Forsikringer
Mål: Deltakerne kjenner avtaleverket og vet hvordan forhandlinger gjennomføres.


IT og digitalisering:

 Kort intro om IT-tjenesten for Birkenes og Lillesand og rutiner for brukerstøtte og bestilling 

 • Generelt om kommunens arbeid med digitalisering (strategi og handlingsplan) 
 • Systemforvaltning 
 • IT-anskaffelser 

 


Informasjonshåndtering

 • Informasjonsreglementet («Åpenhetskommunen») og ledernes informasjonsansvar
 • Kommunens grafiske profil
 • Kort om samspillet mellom intranettet, hjemmesiden(e), Fb og vårt kvalitetssystem (EQS)
 • «Den gode historien»
 • Kort om samspillet mellom Websak, fagsystem, filområdene våre og Office365
 • Innbyggernes forventninger og krav ift informasjon
 • Lokalpressen og kommunen
 • Annonsering stillinger og annet


Mål:
At deltagerne får en generell forståelse for helheten

Informasjonssikkerhet og personvern

 • Hva er det egentlig?
 • Lov og forskrift
 • Retningslinjer for systemforvaltning (begreper, ansvar og plikter, databehandleravtaler)
 • Ingen informasjonssikkerhet uten internkontroll 


Økonomi: 

 • Introduksjon til Visma (økonomimodulen) 
 • Kontroll og rapportering (den daglige, månedlig, tertialrapportering, årsberetning, rapportering på lønn) 
 • Regnskap  
 • Budsjett (forarbeid, periodisering, budsjettjusteringer) 
 • Forståelse for hjemmelssystemet (endring, vedlikehold, rutiner)  
 • Prognoser og analyser 

Innkjøp:

 • Innkjøpspolitikk, lov og forskrift 
 • Aktuelle system og rutiner  

 Regnskap

 • KOSTRA 
 • ART/Funksjon/ansvar/prosjekt 
 • Kontering 
 • Oppbygging av regnskapet 
 • Visma økonomi modulen tilganger og bruk. Web løsning og uttak av rapporter. 
 • Hvor hente informasjon? 

Mål: Ledere på alle nivå forstår sin rolle og ansvar for det daglige økonomiarbeidet og kommunens totale økonomiske situasjon. Lønn: 

 • HRM  
 • Variable lønn og manuelle bilag 
 • Arbeidsavtaler 
 • Lønnsmeldinger 
 • Sluttmeldinger  
 • Permisjoner 
 • Sykmeldinger/egenmeldinger 
 • Ferie 
 • Hjemmelsregister  

Håndtering av inn- og utgående fakturaer inkl. e-bilag: 

 • Fakturahåndtering (grunnlag for fakturering, inngående og utgående fakturaer, MVA) 
 • E-bilag 

Lederrollen – rettigheter, plikter og ansvar

 • Lederavtalen (krav og forventninger, mulighetsrommet, rapportering, oppfølging)
 • Lederplattformen
 • Samspillet mellom leder, tillitsvalgte og verneombud (herunder medbestemmelsesmøter, AMU, HMS-team)

Mål: Deltakerne får kunnskap om grunnreglene i arbeidslivet og hvordan «samarbeidslinja» med tillitsvalgte og verneombud gir mening og nytteverdi i enheten

 Styring, kvalitet og internkontroll

 • Hva sier kommuneplanen?
 • Hva sier gammel og ny kommunelov? Begrepsavklaring.
 • Hva sier KS?
 • «Egenkontroll er definert som den kontrollvirksomheten kommunen utfører overfor sin egen virksomhet gjennom kontrollutvalget, revisjon og rådmannens internkontroll.»
 • Ansvar og roller
 • Hva er internkontroll i vår arbeidshverdag?
 • Samspillet mellom kvalitetshåndbok, avviksmeldinger, risikovurderinger (ROS), revisjon og statistikk
 • Ansvarsfordeling og verktøy.
 • Kort om varsling (sett opp mot avviksmelding)
 •  

Mål: Deltakerne kjenner grunnlaget for internkontroll og kvalitetsarbeid og forstår nytteverdien av kvalitets- og internkontrolløsningen (EQS). 


Kursets formål

Dette kurset er ment for alle ansatte i omsorg Sentrum/Høvåg. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i omsorgstjenesten.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i seks deler:

Del 1 - Velkommen

Del 2 - Rutiner og retningslinjer

Del 3 - Dokumentasjon

Del 4 - VAR Healthcare

Del 5 - Livsglede for Eldre

Del 6 - Lønn, timeliste og ledige vakter

Del 7 - KS Læring

Del 8 - Quiz