Langesund kirke og Bamble rådhusKurs i Bamble kommune

Her kan du søke etter kurs som Bamble kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Gå via menyen under hvis du ønsker å se alle kursene en bestemt avdeling arrangerer.

Skriv stikkord i søkefeltet hvis du ønsker å søke etter et bestemt kurs - f.eks "leder" eller "økonomi" osv.

OBS! Hvis du skriver i søkefeltet, vil du få treff på kurs i heles KS Læring (alle kommuner) som inneholder søkeordene dine.

Anbefaling: Skriv Bamble bak søkeordet ditt for å begrense treffet.


Målet er å lære KS læring
Det inneholder detaljert opplæring 

holde hender

Mål for opplæringen

HA er en svært viktig avtale – «kjøreregler» for godt samarbeid mv. Godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte (heretter TV) er en forutsetning for å nå felles mål som 1) utvikle god tjenester av høy kvalitet 2) skape trygge arbeidsplasser 3) med meningsfylt arbeid 4) og et godt arbeidsmiljø. En felles forståelse av sentrale begreper og bestemmelser i HA, intensjonene og formålet med HA er en forutsetning for å få til slikt samarbeid. HA er lite detaljregulert – «en rammepreget avtale». HA gir dermed rom for lokale tilpasninger mv. Kommunestruktur mv., herunder ledelsesstruktur, er ulik og kommunene har dermed ulike behov noe HA tar hensyn til. Rundskriv B/5-2015 beskriver nærmere sentrale bestemmelser i HA.


Om dette kurset


Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner:

HA er «et verktøy» – ikke «et våpen». Forstår man og kan bruke formålet så kan man bruke HA – ikke undervurder formålet. Ved tolkningstvil angående enkelte bestemmelser er formålet veiledende. Det er rom for lokale tilpasninger, jf., «en rammepreget avtale» – håndteringen og løsningene må imidlertid være innenfor rammen av HA. Det er altså noen grenser – at partene er enige lokalt er ikke tilstrekkelig. Eksempel: en organisasjon kan ikke representere samtlige organisasjoner selv om samtlige organisasjoner ikke har noen klare motforestillinger om dette, jf., partsbegrepet i HA.

Revidert hovedavtale er etter uravstemning vedtatt for to nye år. Hovedavtalens formål er noe endret. Det slås nå fast at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet.

Best mulig samarbeid mellom partene - på alle nivå:

Fra 1) KS og de enkelte organisasjonene (sentralt) til 2) kommunedirektør og hovedtillitsvalgte til 3) nærmeste leder og tillitsvalgte. Samarbeid utøves gjennom tillitsvalgtapparatet, jf. HA del B § 1-2. De ansatte medvirker gjennom TV, jf. systemet i HA, jf. foiler senere.

Tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller:

Forståelse for partenes ulike roller er viktig for et godt samarbeid. Arbeidsgiver og TV har naturlig nok noen ulike interesser, jf., de ulike rollene og derav oppgaver mv., men de har også felles interesser, jf. HA del B § 1-1, som: 1) gi tjenester av høy kvalitet 2) skape trygge arbeidsplasser 3) med meningsfylt arbeid 4) og et godt arbeidsmiljø

Sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene:

«Vi må snakke sammen». Ulike samhandlingsformer og samhandling i praksis, jf., folier senere. TV er gode rådgivere – bruk de til dette. Partenes felles ansvar å bidra til gode prosesser, jf., formålet i HA innledningsvis og innledningsvis til del B og samarbeidsbestemmelsen. Eksempel, jf., samarbeidsbestemmelsen: Arbeidstakere, TV og arbeidsgiver har rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid i hele kommunen og på den enkelte arbeidsplass. Eventuelle problemer skal søkes løst gjennom tillitsvalgtordningen

Utvikle gode tjenester:
«Det felles målet», jf., formålet i HA innledningsvis og innledningsvis til HA del B. Ikke glemme hvem er kommunen til for – innbyggerne.


Dette kurset gjennomgår grunnleggende lederopplæring i Bamble kommune. 

Kurset er ikke en komplett opplæring. Den enkelte leder må i tillegg gjennomføre andre aktuelle kurs for ledere i Bamble kommune for å tilegne seg og vedlikeholde sin kompetanse. 

Denne lederopplæringen består av følgende moduler:          

  

  • Lover og avtaleverk                                                                                                                                                                        
  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Ansettelse i kommunal sektor
  • Økonomi
  • Saksbehandling
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Guide til god ledelse

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.