Grunnkurs for saksbehandler i Aust-Agder fylkeskommune. Kurset gir en innføring i sentrale funksjoner knyttet til generell saksbehandling i Public 360°.

Om dette kurset

Kurset gjennomgår følgene hovedpunkter:

1. Kort innføring i arkivlovverk og felles arkivrutiner.
2. Generell innføring i Public 360.
3. Praksisøvelser i vanlige oppgaver knyttet til saksbehandling i Public 360. Herunder: Oppretting av ny sak, import av epost, besvare og avskrive innkomne dokumenter, ekspedere dokumenter, sende dokumenter på arbeidsflyt, avslutte sak, søk og gjenfinning.
4. Spørsmål og oppsummering.

NB!      
•Ta med bærbar PC!
•Lunsj må medbringes eller kjøpes i kantina (pris kr.60,-)!
Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse kurset dersom antall bekreftet deltakere er mindre enn 6.

Grunnkurs i saksbehandling gir en innføring i sentrale funksjoner knyttet til generell saksbehandling i Public 360. Kurset er obligatorisk for alle nye brukere av Public 360.


Om dette kurset

Kurset gjennomgår følgene hovedpunkter:

 1. Kort innføring i arkivlovverk og felles arkivrutiner.
 2. Generell innføring i Public 360.
 3. Praksisøvelser i vanlige oppgaver knyttet til saksbehandling i Public 360. Herunder: Oppretting av ny sak, import av epost, besvare og avskrive innkomne dokumenter, ekspedere dokumenter, sende dokumenter på arbeidsflyt, avslutte sak, søk og gjenfinning.
 4. Spørsmål og oppsummering.

NB!

 • Ta med bærbar PC!
 • Lunsj må medbringes eller kjøpes i kantina (pris kr. 55,-)!

Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse kurset dersom antall bekreftet deltakere er mindre enn 6.

Dette kurset er forbeholdt Aust-Agder fylkeskommune og Froland kommune. Arendal kommune og Grimstad kommune må henvende seg til AKST for kurs.

Sam Eyde videregående skole og NAV-i-skoleprosjektet, i samarbeid med NAV Aust-Agder og utdanningsavdelingen i Aust- Agder fylkeskommune.

Det blir servert lunsj i skolens restaurant. Gratis - Ingen kursavgift!Om dette kurset

INVITERER TIL DAGSKONFERANSE:

Målgruppe: NAV-kontorer i Aust- Agder, videregående skoler i Aust-Agder, Vekst/VTA/attførings-bedrifter i fylket, dagsentrene/arbeidssentre i kommunene, Fagopplæringskontoret og opplæringskontor for bedriftene, Karrieresenter, PPT, Habiliteringstjenesten, NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede),

Vi ønsker å se på følgende forhold:

 • Hva finnes av arbeidsmuligheter i vår region?

 • Hva må til for at ordinære bedrifter skal ta inn flere?

 • Hvilken rolle skal VTA-bedriftene ha?

 • Hva er «avklaring» og hvem gjør dette?

 • Hvem gjør hva i overgangsprosessen? – effektiv utnyttelse av ulike aktørers ressurser og kompetanse

 • Uføretrygd eller arbeidsavklaring? Hvilke råd skal vi gi ungdom og foresatte?

 • Dagsenter i kommunal regi, VTA-plass, VTO-plass eller ordinært arbeid?

   

Victor Norman, tidligere arbeidsminister og i mange år styreleder i ASVL-VTA/attføringsbedriftenes landsforening holder innledningsforedrag, direktør i NAV-Aust-Agder Hilde Høynes vil har en introduksjon. Det blir bidrag fra ulike lokale aktører; fra videregående skoler, VTA-bedrifter, dag/arbeidssentre. Vi setter sammen tverretatlige grupper fra øst- midt- og vest-regionen for å drøfte samarbeidet i egen region.

Åsmund J. Haga                                 Hanne Ihme                           Geir Ove Andersen

Sam Eyde vgs                                   NAV-i-skole                            NAV-i-skole

90921639                                           90363077                               91690037

VEDR. KONFERANSE OM OVERGANG FRA SKOLE TIL ARBEID FOR UNGDOM MED OMFATTENDE LÆREVANSKER

I denne sammenheng er «ungdom med omfattende lærevansker» elever som har gått i videregående skole på alternative opplæringstiltak/STH-tilbud, og i en viss grad elever som har gått grunnkompetanseløp i ordinære klasser. Dette vil i stor grad være ungdom som er relativt grundig utredet fra helsevesen og PPT og som har varig og betydelig nedsatt funksjonsnivå.

Målet er å få etablert et system/bedre systematikk for overgangen fra skole til arbeid slik at vi kan fange opp alle og møte dem med relevante tilbud tilpasset behov og muligheter. Gjennom bedre samarbeid og samordning mener vi det er mulig å unngå unødvendig dobbeltarbeid, få til en effektiv informasjonsoverføring og sikre at tiltak og tilbud er på plass uten unødvendig ventetid etter skoleslutt.

Vi ser en rekke eksempler på god praksis rundt omkring i fylket, men dette arbeidet er ikke tilstrekkelig systematisert. For mange må gå flere runder i systemet før ting er avklart og sakene landet. Det er uklart hvem som skal gjøre hva.

Innspill til hva som bør vurderes:

 • Samarbeidsavtalen mellom NAV- AA og utdanningsavdelingen i fylkeskommunen tar opp problemstillingen og foreslår konkrete prosedyrer for bedre overganger

 • Møter med NAV- AA og de lokale NAV-kontorene på slutten av høsthalvåret der løsninger og konkret fordeling av ansvar for elevene som slutter avklares

 • Økt fokus på og mer ressurser brukt til utplassering i videregående skole for de som er aktuelle for arbeid utenom dagsentrene

 • Vurdere mer offensiv bruk og virkemidler for VTO – varig tilrettelagt arbeid i ordinære bedrifter

 • Utnytte handlingsrommet i lærekandidatordningen, f eks med arbeidsavklaring parallelt med ordningen? 

 • Arbeidsavklaring versus uføretrygd for denne gruppen – fører søknad om uføretrygd til at en får mindre hjelp fra NAV til å komme i arbeid? Bør elever og foreldre gis andre råd?