Tverrfaglig erfaringsdeling om arbeid innen tvungen somatisk helsehjelp

Om dette kurset

Vi tar utgangspunkt i Helsetilsynets veileder for landsomfattende tilsyn 2020.

Dialog om hvordan det arbeides lokalt med temaet.

Gjennomgang av systemer vi har for å ivareta at lovverket følges.

  • Læringsmål 

Systemer og rutiner gjøres kjent for personale

Sikre forsvarlig og omforent praksis

  • Målgruppe

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten


  • Etikkveiledere leder tverrfaglig etisk refleksjon.
  • Refleksjonsmodellen er basert på SME-modellen og Sjekkliste for etisk refleksjon/Etikkhåndboka (Aadland/Eide).
  • Målet er økt etisk bevissthet blant tjenesteyterne og dermed økt kvalitet på tjenesten til innbyggeren.
  • Systematisk etisk refleksjon er et resultat av samarbeidet i Etikknettverket for helse- og omsorgstjenester i Hedmark.

Veiledning i praksis - Bruk av KS Læring for deg som ansatt

Om dette kurset

Generell informasjon om bruk av og innhold i KS Læring

Presentasjon av nettkurs utarbeidet i kommunen

Spesiell informasjon om mottak av 1.-års sykepleiestudenter 2.3.20

Aktuelt for alle med tilgang til KS Læring og daglige veiledere i praksis

Undervisning ved Lars Krog fra Decon-X International

Om dette kurset

Leverandøren av Skureguri - desinfeksjonsroboten, holder undervisning med tema smittevern.

Tre bolker med samme innhold.

Aktuelt for helse-, renhold og kjøkkenpersonale

Om dette kurset

Intern opplæring i EKG-taking v/ turnuslege ved Løten legesenter

  • Oppfriskning og grunnopplæring i bruk av sykehjemmets EKG-apparat
  • Elektrodeplassering
  • Hva er viktig å vite for den som utfører dette
  • Aktuelt for helsepersonell som har ansvar for å utføre EKG-taking


Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er en stor læringsarena. Det er til enhver tid mange ute i praksis fra ulike utdanningsløp. Disse skal veiledes ut i fra mål og skal bli fremtidige kollegaer. Dette kurset vil gjøre deg bedre rustet som daglig veileder for elever, studenter, lærlinger og andre.

Om dette kurset

Kurset inneholder konkrete tips til deg som står i en veiledersituasjon. 

Hvilke forberedelser kan man gjøre i forkant av praksis.

Du vil få oversikt over aktuelle dokumenter.

Hvordan gi gode sorterte tilbakemeldinger. 
Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
Del 5 - Passeringstest