Velkommen til to-dagers arbeidsmiljøkurs for ledere.​


På de fysiske samlingene skal vi bygge på kunnskapen som formidles i denne e-læringen. Det er derfor viktig at du setter av tid til å gjennomføre alle leksjonene i e-læringen i forkant.​
I e-læringskurset  må du også klikke deg inn på linkene og på informasjonsknappene i materialet. ​

Samlingene legges opp til mye aktivitet og erfaringsdeling. De fagansvarlige for kursmodulene vil ta dere igjennom oppgaver og case. ​
Vi inviterer til, og anbefaler, at du tar med eksempler og eventuelle case fra eget arbeidsliv til samlingene. ​

Om dette kurset

Kurset er ei kort innføring i dei viktigaste delane av offentleglova.

Sjå og offentleglova på lovdata: https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16 


Søkeord: offentlig offentleg offentleglova offentligloven


"Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker" (forvaltningslova) er ein sentral del av det rettslege grunnlaget for utøving av offentleg mynde. Offentleg utøving av mynde set særlege krav til kven, kva og korleis:

·         kven som kan handla eller ta avgjersler på vegner av det offentlege, med reglar om kompetanse og habilitet

·         kva dei kan gjera, til dømes innhaldet i avgjerslene og kva for avgjerler som kan treffast

·         korleis dei skal gjera det, til dømes kva for sakshandsamingskritt som må takast

Forvaltningsloven gjev generelle reglar for kven, kva og korleis som det er viktig å ha eit godt grep om når ein arbeider i kommunen.Søkeord: Forvaltningsloven forvaltning forvaltningslova forvaltningslov

Mobilt bedriftsnett-app fra Telenor

Kurset tar for seg noen av mulighetene i Mobilt bedriftsnett-appen til Telenor. 

Du får også veiledning til installasjon på mobil og samkjøring med Outlook.

"Med Mobilt Bedriftsnett fra Telenor har du mange fordeler samlet på ett sted.

Du vil for eksempel alltid kunne se hvem som har prøvd å få tak i deg, også når telefonen har vært avslått ved for eksempel flyreiser, eller når du har et aktivt fravær. Selv innringere som ikke er lagret i dine kontakter, får du opp med navn etter automatisk oppslag i Bedriftskatalogen eller Opplysningen 1881. Det er som å ha hele Norge i din kontaktliste.

Du får frihet til å jobbe der du er. Du kan ringe, svare og sette over samtaler som om du var på kontoret.

Du kan enkelt sette et fravær slik at sentralbordet og kollegaer kan se at du ikke er tilgjengelig og samtidig informere de som ringer deg, om årsak til at du er opptatt og når du blir ledig."

- Telenor Norge (fra Google Play og App Store)

Dette er ei lenke til rutinebeskrivinga og rettleiaren, for korleis du som tilsett i Kvam herad kan gjennomføra ei videokonsultasjon med klientar på ei lovleg måte. 

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Teams er en samhandlingsapp som er tatt i bruk i Kvam herad. I Teams kan du samhandle med andre i organisasjonen og utenfor vår organisasjon.

I dette kurset vil du læra kva Microsoft Teams er, korleis du installerar det på PC eller mobil, og kva funksjonar du finn i Microsoft Teams. 

Du vil og få nokre gode tips til bruken av Microsoft Teams.


MERK: Dersom du skal bruka Microsoft Teams til å ha videokonsultasjon med klientar/pasientar/innbyggjarar/foreldre, så SKAL du følga rutinen for sikker bruk som du finn i Compilo her: https://x02.ksx.no/system.php?item=11508

Strategisk kompetansestyring gir en innføring i kompetanseplanlegging og utvikling av kompetanseplan og tiltaksplan. Kurset er utviklet av Kristiansund kommune og basert på erfaringer i Seljord kommune er det her gjort til en kommunenøytral mal som kommuner kan ta utgangspunkt i for å tilpasse til egen kommune.

Om dette kurset

Kursets innhold

 • Forutsetninger
 • Kompetanseplanlegging
 • Kompetanseplan
 • Tiltaksplan
 • Evaluering og oppfølging

Målgruppe

 • Mellomledere
 • Enhetsledere

Passeringstest og kursbevis

 • På slutten av kursert må du gjennomføre en passeringstest
 • Passeringstesten består av syv spørsmål
 • Du må svare riktig på alle spørsmålene for å bestå testen
 • Når du har vært igjennom alle leksjonene, samt bestått testen får du automatisk utdelt kursbevis.Om dette kurset

Det er ei føresetnad at dei som skal leiga kommunale bygg som idrettshallar, skular m.m. i Kvam herad har gjennomført dette kurset.

(Dette kurset er ikkje retta mot dei som leiger kommunale husvære.)Dette er eit kurs retta mot nytilsette i Kvam herad, men og tilsette som har jobba i Kvam herad i lengre tid kan ha nytte av å gå gjennom kurset. 

Gjennom dette kurset vil du få informasjon om følgjande tema:

 • Ulike retningslinjer og reglement
 • HMS
 • Felles datasystem og sikkerhet
 • Løn og eigenmelding