Målgruppe: Kvam herad tilbyr alle tilsette opplæring innan førebygging og handtering av vald og truslar.  

Bedriftssjukepleiar Borgny Gjøn frå Bedriftshelse1 er kurshaldar og same opplæringa vert sett opp 5 gonger i løpet av året.

Vald og truslar er eit omfattande arbeidsmiljøproblem, i Noreg og internasjonalt. Tal frå Nasjonal overvaking av arbeidsmiljø og helse (NOA) viser at 6,6 prosent av norske arbeidstakarar vert utsette for vald eller truslar i arbeidet.

Kommunen, som arbeidsgjevar, har ansvar for å sørgja for at leiarane har den kompetansen som er nødvendig, bl.a. til å kunna kartleggja og vurdera risiko slik at me kan forebyggja vald og truslar. Samtidig har arbeidsgjevar ansvar for å tilby alle tilsette opplæring og øving.

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets forside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke sett status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

På dette kurset vil du læra korleis du

  • loggar inn i Compilo
  • sendar avvik
  • kan sjå kva som har vorte gjort med avviket
  • legger inn eigne kommentarar på avviket
  • legger inn eigne bilete
  • kan sjå kven som har lest avviket


Leiarar vil læra korleis dei skal handsame eit avvik, og kva som skal gjerast før avviket kan stengast.