Obligatorisk kurs for alle som er med i HMS-grupper, uansett nivå i organisasjonen. Gjennomgang av krav til systematisk HMS-arbeid og hvordan en i praksis kan jobbe med dette.

Innføring i risikokartlegging, risikoanalyse og risikovurdering som metode. Praktisk tilnærming der en får anledning til å trene på risikovurdering av forhold på egen arbeidsplass. Det anbefales derfor at hele HMS-gruppen deltar.

Kurs i behandling av avvik (herunder personskader) for ledere/andre som er definert som avviksbehandler i kvalitetslosen. Kurset vil innlede med en generell del om avvik og personskader, før en i del to jobber med avviksmodulen i kvalitetslosen.

Innhold: 1. dag: Gjennomgang prinsipper ved lønnskjøring.

2.dag: Praktisk gjennomføring

Innhold: 1. dag: Gjennomgang prinsipper ved lønnskjøring.

2.dag: Praktisk gjennomføring

Kurs i hvordan lage rekvisisjon og bestilling av varer og tjenester, samt e-handel i Agresso Web. Kurset passer alle brukere av Agresso Web, både nybegynnere og personer som trenger en oppfriskning. Forutsetter at man har tilgang til Agresso Web for å ta kurset. Kurset er del 4 av nettbaserte kurset "Kurs i økonomi for nye agressobrukere", og de øvrige delene av kurset må tas nettbasert dersom det ikke er tatt tidligere (gjelder ikke de som trenger en oppfriskning).

Gjennomgang av NYE Læremodulen i Kartleggeren

  • Administrere tester

  • Funksjonsprofiler

  • Arbeidsplaner

Det er mange som har tatt HMS-opplæring for noen år siden. Da kunnskap er ferskvare og alle trenger litt oppfrisking i ny og ne, tilbyr vi dette oppdateringskurset for alle som tidligere har tatt grunnopplæring i HMS (40 timer) og kurs for HMS-grupper.

Aktuelle tema vil være endringene i den nye arbeidsmiljøloven av 2006, de nye arbeidsmiljøforkriftene, aktuelle HMS-verktøy og oppdatert informasjon om det systematiske HMS-arbeidet i Tromsø kommunen og virksomhetens sentrale bestemmelser.

Fagdagen «Seksuell helse og overgrep» har som formål å gi basiskunnskap om seksuell helse, forebygging av overgrep og traumebehandling.

Foredragsholdere er: 

Nina Dahl, representanter fra Statens barnehus.

Veronika Løveng-Hansen, nestleder i Landsforeningen for barnevernsbarn.

Arna Beate Hansen, leder konfliktrådet i Tromsø.

Frode Heggelund, Sonni Bruvold og Jørgen Arntzen, Omsorgstjenesten Sørøya.