Grunnkurs i HMS 

Målet for dette kurset er å gi deg innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet.

Kurset er basert på kravene i Arbeidsmiljølovens § 6-5 og § 7-4 til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap. 3.

Arbeidsmiljøloven § 3-5, 6-5 og kapittel 7, stiller krav til at ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget skal ha HMS kurs, og at dette skal være dokumentert.  

Vestre Toten kommune har i samarbeid med KS Læring utarbeidet dette som kommunens eget HMS kurs . Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til opplæring i helse, miljø og sikkerhet, selv om det er under 40 timer. Kurset er godkjent av AMU.

AMU har i møte 29.04.2021  vedtatt at Vestre Toten kommune skal benytte digitalt HMS kurs i KS Læring som standard HMS opplæring for ledere, verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalget. 

Der det er mulig oppfordres kursdeltakere til å ta kurset sammen, for å gi mulighet for samarbeid og diskusjon. Total tidsbruk skal ikke overstige 40 timer. Ansatte som allerede har HMS-kurs som er fem år eller eldre, anbefales å ta kurset på nytt for å holde seg oppdatert. 

Etter endt kurs i KS Læring får man mulighet til å skrive ut et kursbevis. 

Vestre Toten kommune utarbeider overordnede HMS rutiner for hele kommunen.  Tjenesteområdene utarbeider egne HMS rutiner med bakgrunn i relevant lovverk. Dette ligger tilgjengelig for alle på Compilo. Alle ansatte, ledere, verneombud, tillitsvalgte og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget har et særlig ansvar for å gjøre seg kjent med innholdet.

For å bestå kurset må du gjennom alle 11 passeringstestene og bestå disse med 80 % riktig svar. Etter gjennomført kurs kan du skrive ut kursbevis. Send kopi av ditt kursbevis til post@vestre-toten.kommune.no slik at dokumentasjon på gjennomført kurs blir lagret som en del av din kompetanseoversikt på personalmappen din.
Dette kurset er for alle ansatte i Vestre Toten kommune. Kurset skal gi opplæring i 

- hvordan vi jobber med avvikshåndtering  for å lære og forbedre oss og 

- hvordan avvik skal meldes i Compilo avvikssystem.