Dette kurset vil gå gjennom det grunnleggande for arbeidstakarar ved Osterøytunet; 
personalinformasjon, rutiner og journalsystem mm. 

Om dette kurset

Kurset passar for deg som er nytilsett ved Osterøytunet. 
Målet er at du skal få ei innføring i korleis det er å jobbe på Osterøytunet, og gjera deg trygg i den nye jobben. 

Tema for kurset: 

 • Informasjon om teieplikt
 • Retningsliner for eigenmeldingar og sjukemeldingar
 • Klesreglement
 • Dagvakt
 • Kveldsvakt
 • Skyljeromsrutiner
 • Journalsystem - CosDoc
 • Brannopplæring

Lykke til i ny jobb! :-) 


Grunnleggande kurs om hygiene, haldningar, observasjon og vanlege sjukdommar blant eldre.

Om dette kurset

Dette kurset passer for assistentar og andre som jobbar med eldre på sjukeheim. 
Du får ei grunnleggande innføring i tema som: 

 • Hygiene 
 • Stell 
 • Ernæring 
 • Observasjon av pasientar 
og nokre av dei vanlegste sjukdommane blant eldre, som: 

 • Hjerneslag 
 • Demens
 • Hjerte-karlidingar


Læringsmål og kvalifikasjoner

Kurset skal bidra til å sikre tilstrekkelig individuell kompetanse hos helsepersonell som yter helsehjelp, slik at legemiddelhåndteringen i virksomheten kan utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Bestått grunnkurs gir beslutningsstøtte i virksomhetsleders vurdering når den enkelte arbeidstaker skal ha godkjenning for oppgaver innen legemiddelhåndtering.

Klinisk fagstige: Kurset er godkjent av Fagforbundet som tellende med 12 timer i program for klinisk fagstige for helsefagarbeider samt øvrige helsefaglige personellgrupper. Godkjenningen gjelder innenfor det området kurset er relevant for.Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A regulerer muligheten for å kunne gi helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse, som motsetter seg helsehjelpen. Derimot, om en pasient avfinner seg med helsehjelpen i en eller annen form for aksepterende atferd, er det reglene i kapittel 4 i samme lov, som gjelder. Dette kurset bygger videre på kurset "Samtykkekompetanse", og forutsetter derfor at du kjenner bestemmelsen i pbrl. kap. 4.

Læringsmål og kvalifikasjoner

Helsepersonell har et juridisk ansvar og må vite hvilke lover og regler som gjelder i utøvelsen av yrket. Helsehjelp kan som hovedregelen bare gis med pasientens samtykke, men hva er samtykkekompetanse? Hvilke krav stilles til et gyldig samtykke? Hva om pasienten ikke kan eller ikke vil samtykke? Når skal samtykkekompetansen vurderes, hvem skal vurdere den og hvordan? Hva er ditt ansvar?

Kurset gir deg en innføring i dette viktige temaet, slik at du kan møte pasienter og brukere .

Eldre og syke med hjemmesykepleie eller i sykehjem skal vurderes for ernæringsmessig risiko. Dersom ernæringsproblem identifiseres på et tidlig stadium, kan utgiftene for helsetjenesten reduseres, samtidig som mange eldre får den hjelpen de trenger slik at de kan bo lengre i eget hjem.

Læringsmål og kvalifikasjoner

Kurset har som mål å styrke ernæringsarbeidet i og utenfor institusjon, slik at pleiepersonellet blir i stand til å identifisere personer i ernæringsmessig risiko, og iverksette enkle tiltak på et tidlig stadium, før personen utvikler underernæring.

Klinisk fagstige: Kurset er godkjent som tellende med 4 timer i program for klinisk fagstige for helsefagarbeidere samt øvrige helsefaglige personellgrupper. Godkjenningen gjelder innenfor det området kurset er relevant for.Grunnleggande kurs om hygiene, haldningar, observasjon og vanlege sjukdommar blant eldre.

Om dette kurset

Dette kurset passer for assistentar og andre som jobbar med eldre på sjukeheim. 
Du får ei grunnleggande innføring i tema som: 

 • Hygiene 
 • Stell 
 • Ernæring 
 • Observasjon av pasientar 
og nokre av dei vanlegste sjukdommane blant eldre, som: 

 • Hjerneslag 
 • Demens
 • Hjerte-karlidingarDette kurset vil gå gjennom det grunnleggande for arbeidstakarar ved Osterøytunet; 
personalinformasjon, rutiner og journalsystem mm. 

Om dette kurset

Kurset passar for deg som er nytilsett ved Osterøytunet. 
Målet er at du skal få ei innføring i korleis det er å jobbe på Osterøytunet, og gjera deg trygg i den nye jobben. 

Tema for kurset: 

 • Informasjon om teieplikt
 • Retningsliner for eigenmeldingar og sjukemeldingar
 • Klesreglement
 • Dagvakt
 • Kveldsvakt
 • Skyljeromsrutiner
 • Journalsystem - CosDoc
 • Brannopplæring

Lykke til i ny jobb! :-)