Motiv: Opsangervatnet Fotograf: Astri Måkestad

Her kan du søkja etter kurs og arrangement som Kvinnherad kommune arrangerer. 

Gå via menyen under dersom du ynskjer å sjå alle kurs som sektorane/seksjonane arrangerer.
Skriv stikkord  i søkjefeltet dersom du ynskjer å søkja etter eit bestemt kurs – t.d. «leiar» eller «økonomi».

Dersom du skriv i søkjefeltet, vil du få treff på kurs i heile KS-læring (kurs får alle kommunar) som inneheld søkjeorda dine. Skriv Kvinnherad bak søkjeordet for å avgrensa treffet ditt!

Sida er framleis under oppbygging, så fleire kurs kjem etter kvart!Motiv: Opsangervatnet Fotograf: Astri Måkestad
 
                                                  
                                                          
Dette kurset viser korleis du som oppdragstakar digitalt kan registrera timane og utlegg i samband med oppdrag. 
Visma.net Expense er ei web-basert programvare. Tilsette i Kvinnherad kommune får tilgang til denne via "Visma Mi Side". 


Datamaskin  

Dette er ein kort presentasjon om kor du finn "meg sjølv" og korleis du kan legga inn endringar i forhold til adresser, utdanning og kompetanse med meir. 


visma enterprise framside

Dette kurset er for deg som er jobbar med arkiv/sakshandsaming i Kvinnherad kommune.

Vi rullar ut ePhorte i ny drakt som no blir kalla Elements. 
Det er same løysing i eit meir moderne brukargrensesnitt og med nye funksjonar.

Arkiv

Målet for dette kurset er å gje deg innsikt i Arbeidsmiljølova (AML) og internkontrollforskrifta (IK), og gje grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsreiskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetodar for å førebygga, identifisera og løysa problem innan HMS-området i eiga verksemd/eining. 

Kurset vil gje deg kunnskap om vernetenesta -  om verneombodet sine rettigheter, plikter og arbeidsmåte, leiar sitt ansvar,  samt arbeidsmiljøutvalet si rolle og oppgåve.

Om dette kurset

Målgruppe

 • Verneombod
 • Arbeidsmiljøutvalet
 • Leiarar
Kurset oppbygging

Kurset består både av eLæring og fysisk oppmøte. Kurset vil ha følgjande oppbygging:

 1. Del 1 - Førebuing før samling. Skal gjennomførast før første kursdag
 2. Første kursdag. Heildagskurs - fysisk oppmøte
 3. Andre kursdag. Heildagskurs for verneombod- fysisk oppmøte
 4. Evaluering av kurs
 5. Kursbevis 

NB! For å få kurset godkjent MÅ alle videoane i eLæringskurset (Del 1 Førebuing før samling)  sjåast. Det er oppmøteplikt kursdagane (dag 1 for leiarar, dag 1 og 2 for verneombod) og deltakarane må vera tilstade heile dagen. Når alle kriterier er oppfylt kan kursdeltakaren skrive ut kursbevis.

Tekniske krav

 • PC/nettbrett/telefon
 • Internettilgang
 • Video
 • Lyd

Kom i gang med kurset

 • Klikk på "Gå til påmelding" øvst til høgre for å starte kurset


Motiv: Furubergfossen   Foto: Bjarne Øymyr  

Dette kurset er for tilsette i Kvinnherad kommune. Kurset inneheld ikkje ei fullstendig opplæring, men gjennomgår det viktigaste du treng å ha kjennskap til som tilsett i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innleiing
Del 2 - Retningslinjer og reglar
Del 3 - Informasjonstryggleik
Del 4 - Hovudtillitsvalde, hovudverneombod og varslarutval
Del 5 - Anna informasjon