Denne e-læringsmodulen er utvikla for deg som jobbar i sektor omsorg, helse og sosial i Kvinnherad kommune. Kurset gir deg grunnleggande kunnskap om korleis vi nyttar LEAN i forbetringsarbeidet vårt og korleis du kan delta i dette arbeidet.  

 

Om kurset

Sektor omsorg, helse og sosial har fokus på læring og kontinuerleg forbetring. LEAN er valt som metodikk og verktøy i dette arbeidet, og vi ynskjer at flest mogeleg av våre tilsette skal kjenna til  dei grunnleggjande prinsippa i LEAN.   

Gjennom dette kurset vil du få kunnskap om LEAN som metode i arbeid med kvalitetsforbetring. Kurset omhandlar fyljande tema:  

  • LEAN – kultur = ein forbetringskultur der alle tilsette er deltakande 

  • God arbeidsflyt med LEAN 

  • Bli kjent med LEAN verktøy som vi nyttar i organisasjonen