Dette kurset gjev sommarvikar i barnehage ei kort innføring i kva sommarjobben går ut på. Fokus vert rammene i høve tilsetting, oppgåver og ansvar som ligg til jobben. Tema ein er innom er språk, relasjonsarbeid og grensesetting. Kurset er for sommarvikarar i dei kommunale barnehagane i Gloppen.

For å sikre kvalitet på oppfølging og samarbeid i overgangen mellom heim- barnehage - skule, har Gloppen kommune laga rutiner som skal gjennomførast ved overgangar. Samtykke og medverknad frå foresatte og barn/elevar skal ligge i botn for oppfølging i overgangane. Målgruppa for kurset er leiarar og ansatte i barnehage, skule, PPT, helsestasjon og barnevern.