Velkommen til lederopplæring økt 1 - Politikk og administrasjon.
Økten gir en innføring og introduksjon i kommunens plan- og styringssystem og organisering. 
Økt 1 er delt opp i 2 deler:


Del 1: Kommunens plan- og styringssystem

 • Kommunes planstrategi
 • Kunnskapsgrunnlaget
 • Kommuneplanen


Del 2: Organisering

 • Politisk og administrativ organisering
 • Delegering
 • Ledernivå
 • Samspill og faste arenaer for samhandling

Velkommen til lederopplæring økt 5 - IT og digitalisering.
Her vil du få en gjennomgang av IT-tjenesten for Birkenes og Lillesand kommune: 
Du vil også gå en gjennomgang av digitaliseringsarbeidet, systemforvaltning og IT-anskaffelser
Økt 5 er delt opp i 4 deler


Del 1: 
Kort introduksjon om IT-tjenesten for Birkenes og Lillesand
Rutiner for brukerstøtte og bestilling


Del 2: 
Generelt om kommunenes arbeid med digitalisering (strategi og handlingsplan)


Del 3:
Systemforvaltning og virksomhetsarkitektur


Del 4: 
IT-anskaffelser


Om dette kurset

Som del av digitaliseringen av arbeidshverdagen er alle ansatte og ledere i stor grad avhengige av teknisk utstyr. Lillesand og Birkenes kommune har en egen lokal IT-tjeneste som holder til på Tingsaker i Lillesand. Vi gir brukerstøtte til alle ansatte i både Lillesand og Birkenes kommuner, har ansvar for drift av systemer, infrastruktur og utstyr samt leder kommunens arbeid med digitalisering.

Kurset har som formål å gi innblikk i hva IT-tjenesten er og kan tilby for tjenester. Du vil som leder gjennom kurset få oversikt over kommunens arbeid med digitalisering og hvordan kommunen jobber med systemforvaltning. I tillegg har IT-tjenesten et sentralt økonomisk ansvar. Alle IT-investeringer samt IT-lisenser forvaltes av IT-tjenesten, og det gjør at du som linjeleder ikke trenger å forholde deg til dette i eget budsjett. Samtidig krever dette god samordning, og kurset tar opp prinsipper og rutiner for denne felles forvaltningen.

Velkommen til lederopplæring økt 6 - Lønn og fakturabehandling. 
Her vil du få en gjennomgang av de mest sentrale rutiner.
Økt 6 er delt opp i 2 deler. 


Del 1: Lov- og avtaleverk og personalarbeid

 • HRM
 • Variable lønn og manuelle bilag
 • Arbeidsavtaler
 • Lønnsmeldinger
 • Sluttmeldinger
 • Permisjoner
 • Sykemeldinger/egenmeldinger
 • Ferie


Del 2: Forståelse av lønn, tariffavtaler og forsikring

 • Oppbygging av regnskapet
 • Fakturabehandling
 • Roller som konterer, attesterer og anviser

Velkommen til lederopplæring økt 8 - HMS for ledere.
Her vil du få en gjennomgang av det mest sentrale lovverket, samt hvordan jobbe systematisk med HMS-arbeidet på din arbeidsplass.
Økt 8 er delt opp i 2 deler


Del 1:
Innføring i arbeidsmiljølovens bestemmelser om HMS


Del 2: 
Systematisk HMS-arbeid

 • Internkontroll: Kartlegging, Avvik og risikovurdering, Handlingsplan, Rolleforståelser
 • Arbeidsmiljø: Fysisk, psykososialt, sykefraværsoppfølging, rus og avhengighet

Velkommen til lederopplæring økt 9 - Arkivering og postliste.
Her vil du få en gjennomgang av det mest sentrale å vite for deg som leder. 
Økt 9 er delt opp i 2 deler


Del 1: Arkivering


Del 2: Postliste

Velkommen til Webcruiter på 1-2-3

På dette kurset får du en gjennomgang av alle funksjonene i Webcruiter og hele prosessen.
Delene som blir gjennomgått er:

 • Innlogging
 • Lage ny rekruttering
 • Behovsanalysen
 • Annonsen
 • Publisering
 • Søkere
 • Innkalle til intervju
 • Innstilling
 • Avslutte rekrutteringen