Mål for opplæringen

Godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte (heretter TV) er en forutsetning for å nå felles mål.  
En felles forståelse av sentrale begreper og bestemmelser i HA, intensjonene og formålet med HA er en forutsetning for å få til slikt samarbeid. HA er lite detaljregulert – «en rammepreget avtale». HA gir dermed rom for lokale tilpasninger mv. 
Forståelse for HAs formål er vesentlig. Ved tolkningstvil angående enkelte bestemmelser er formålet veiledende. Lokal håndtering og løsninger må alltid være innenfor rammen av HA. 

Målet for kurset er:

  • Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner
  • Grunnlag for best mulig samarbeid mellom partene - på alle nivå
  • Tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller
  • Sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene
  • Utvikle gode tjenester


Last updated
17.08.2021
Prerequisites
Ledere og arbeidstakerrepresentanter i kommunen
Produced by
Løten kommune
Coordinator
Estimated time spent
1,5 time
Course Type
Netcourse
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings