Områdedirektør Arbeidsliv er Tor Arne Gangsø.

Avtalen Samarbeid om digital kompetanse i kommunene mellom KMD, KS og partene skal stimulere til digitalisering av kommunesektoren, og skape en forståelse for og gi støtte til organisasjonsutviklingen og omstillingen en slik digitalisering medfører for alle aktører i kommunen.

Gjennom partssamarbeid skal prosjektet styrke og videreutvikle den digitale kompetansen i kommunene. KS Læring tilbys som kompetanseplattform, som skal være et verktøy for kommunene til å hente kunnskap og inspirasjon i forkant av work-shops. Materiellet som legges ut på KS Læring kan brukes av hele kommunen slik at flere enn deltakerne på samlinger får ta del i kunnskapen.


I arbeidet med kommunesammenslåinger, planlegger og gjennomfører KS flere nyttige arrangementer og møteplasser. En viktig del av dette arbeidet foregår i samarbeid med KMD og de 4 hovedsammenslutningene rettet mot utviklingsarbeid i kommunene.

  • Kommunereform og regionreform
  • Overordnet planlegging og organisering
  • Arbeidsgiverområdet
  • Kommunikasjon og kulturbygging
  • Stabs- og støttefunksjoner
  • Digitalisering, utvikling og innovasjon
  • Eierskap og interkommunalt samarbeid
  • Lokaldemokrati
  • Fylkeskommuner