Nore og Uvdal kommune har vedtatt å ta i bruk KS sin 10-faktor medarbeiderundersøkelse. I dette nettbaserte kurset får du kjennskap til undersøkelsen og de ti faktorene.

Målgruppe: Kurset er særlig anbefalt for ledere med personalansvar, men kan også være aktuelt for andre ansatte.


Om dette kurset

Nore og Uvdal kommune har vedtatt at vi skal ha medarbeiderundersøkelse hvert annet år. Målgruppen for selve kurset, er alle ledere med personalansvar.

Det forventes at alle ledere med personalansvar, gjennomgår kurset i sin helhet.

Hva måler vi? 
De ti faktorene vi har valgt, måler dels medarbeidernes oppfatninger av viktige forhold på arbeidsplassen, som for eksempel graden av mestringsorientert ledelse, mestringsorientert motivasjonskultur, tydelig kommuniserte forventninger, muligheter til å jobbe selvstendig, muligheter til relevant kompetanseutvikling og muligheter til å bruke egen kompetanse. Og dels måler faktorene medarbeidernes holdninger til jobben de har, herunder to typer motivasjon (indre motivasjon og nytteorientert/prososial motivasjon), mestringstro og viljen til å være fleksibel.

Oversikt over 10-FAKTOR 
1 Oppgavemotivasjon • motivasjon for oppgavene i seg selv. («indre motivasjon») 
2 Mestringstro  • tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet 
3 Selvstendighet  • opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. («autonomi») 
4 Bruk av kompetanse  • opplevd bruk av egen kompetanse. («kompetansemobilisering») 
5 Mestringsorientert ledelse  • ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger 
6 Rolleklarhet  • tydelig kommuniserte forventninger til rollen medarbeideren skal fylle.  
7 Relevant kompetanseutvikling • opplevde muligheter til å få kompetanseutvikling som er relevant for jobb/oppgaver 
8 Fleksibilitetsvilje  • villighet til å være fleksibel på jobb, spesielt i måten man arbeider på 
9 Mestringsklima  • kultur for å samarbeide, lære og gjøre hverandre gode 
10 Nytteorientert motivasjon  • ønske om å bidra til andres måloppnåelse, dvs. gjøre noe nyttig for andre  («prososial motivasjon») 
Kilde: 10-faktor.no


Tekniske krav: Det vil bli vist video i kurset og det er mulig å få opplest teksten. Ha derfor klar høretelefoner eller høyttaler. 

Sist oppdatert
29.06.2020
Forutsetninger
Ingen
Produsert av
HR konsern
Kursansvarlig
Tidsbruk
ca. 45 min.
Læringsformat
Nettkurs