holde hender

Mål for opplæringen

HA er en svært viktig avtale – «kjøreregler» for godt samarbeid mv. Godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte (heretter TV) er en forutsetning for å nå felles mål som 1) utvikle god tjenester av høy kvalitet 2) skape trygge arbeidsplasser 3) med meningsfylt arbeid 4) og et godt arbeidsmiljø. En felles forståelse av sentrale begreper og bestemmelser i HA, intensjonene og formålet med HA er en forutsetning for å få til slikt samarbeid. HA er lite detaljregulert – «en rammepreget avtale». HA gir dermed rom for lokale tilpasninger mv. Kommunestruktur mv., herunder ledelsesstruktur, er ulik og kommunene har dermed ulike behov noe HA tar hensyn til. Rundskriv B/5-2015 beskriver nærmere sentrale bestemmelser i HA.


Om dette kurset


Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner:

HA er «et verktøy» – ikke «et våpen». Forstår man og kan bruke formålet så kan man bruke HA – ikke undervurder formålet. Ved tolkningstvil angående enkelte bestemmelser er formålet veiledende. Det er rom for lokale tilpasninger, jf., «en rammepreget avtale» – håndteringen og løsningene må imidlertid være innenfor rammen av HA. Det er altså noen grenser – at partene er enige lokalt er ikke tilstrekkelig. Eksempel: en organisasjon kan ikke representere samtlige organisasjoner selv om samtlige organisasjoner ikke har noen klare motforestillinger om dette, jf., partsbegrepet i HA.

Revidert hovedavtale er etter uravstemning vedtatt for to nye år. Hovedavtalens formål er noe endret. Det slås nå fast at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet.

Best mulig samarbeid mellom partene - på alle nivå:

Fra 1) KS og de enkelte organisasjonene (sentralt) til 2) kommunedirektør og hovedtillitsvalgte til 3) nærmeste leder og tillitsvalgte. Samarbeid utøves gjennom tillitsvalgtapparatet, jf. HA del B § 1-2. De ansatte medvirker gjennom TV, jf. systemet i HA, jf. foiler senere.

Tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller:

Forståelse for partenes ulike roller er viktig for et godt samarbeid. Arbeidsgiver og TV har naturlig nok noen ulike interesser, jf., de ulike rollene og derav oppgaver mv., men de har også felles interesser, jf. HA del B § 1-1, som: 1) gi tjenester av høy kvalitet 2) skape trygge arbeidsplasser 3) med meningsfylt arbeid 4) og et godt arbeidsmiljø

Sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene:

«Vi må snakke sammen». Ulike samhandlingsformer og samhandling i praksis, jf., folier senere. TV er gode rådgivere – bruk de til dette. Partenes felles ansvar å bidra til gode prosesser, jf., formålet i HA innledningsvis og innledningsvis til del B og samarbeidsbestemmelsen. Eksempel, jf., samarbeidsbestemmelsen: Arbeidstakere, TV og arbeidsgiver har rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid i hele kommunen og på den enkelte arbeidsplass. Eventuelle problemer skal søkes løst gjennom tillitsvalgtordningen

Utvikle gode tjenester:
«Det felles målet», jf., formålet i HA innledningsvis og innledningsvis til HA del B. Ikke glemme hvem er kommunen til for – innbyggerne.


Sist oppdatert
04.07.2022
Forutsetninger
Ansatte i kommunen
Produsert av
Bamble kommune i samarbeid med Kragerø og Kongsberg kommune
Tidsbruk
20 min.
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger