Bilde av kommunal arbeidsbil ved kumlokk.

Målet for dette kurset er å gi deg innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet. 

Kurset vil gi deg kunnskap om vernetjenesten -  om verneombudets rettigheter, plikter og arbeidsmåte, samt arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver.

Om dette kurset

Kurset er basert på kravene i Arbeidsmiljølovens § 6-5 og § 7-4 til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap. 3. Av forskriftens § 3-19 framgår det at opplæringens varighet skal være minst 40 timer, men at det kan avtales kortere varighet (2-3 dager) dersom partene i fellesskap er enige i at det er ”forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang”. I praksis betyr dette at virksomheten må vurdere egen risiko opp mot opplæringsbehovet. For verneombud som har ”kontor- og butikkvirksomheter” som sitt verneområde, vil dette kurset tilfredsstille kravet. Verneombud i mer risikoutsatte virksomheter må ha 40-timers kurs. Medlemmer i arbeidsmiljøutvalg må ha tilsvarende opplæring som verneombudene i virksomheten.

I tillegg til at arbeidsgiver har plikt til å sørge for opplæring, er det viktig å se på en godt fungerende vernetjeneste som en stor ressurs for både arbeidstakere og ledere. Gode verneombud er viktige støttespillere og bidragsytere for å skape et godt arbeidsmiljø og en trygg arbeidsplass. I AML § 6-2 står det at ”Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet”. Hva er det som ikke angår arbeidsmiljøet?  Verneombudet skal ikke være kontrollør og vakthund, men har et særskilt tilsynsansvar med rettigheter og plikter. Det kan godt beskrives som en ”skal påse at”-rolle.

Kurset er delt i følgende leksjoner:

 • Leksjon 1 - Innledning - HMS for vernetjenesten
 • Leksjon 2 - HMS-kultur
 • Leksjon 3 - Internkontrollforskriften
 • Leksjon 4 - Utdrag fra Arbeidsmiljøloven
 • Leksjon 5 - Aktører i HMS-arbeidet
 • Leksjon 6 - Ergonomi
 • Leksjon 7 - Oppfølging av sykefravær
 • Leksjon 8 - Psykososialt arbeidsmiljø
 • Leksjon 9 - Inneklima
 • Leksjon 10 - Systematisk HMS-arbeid
 • Leksjon 11 - Oppsummering

Sist oppdatert
22.12.2020
Forutsetninger
Verneombud i kommunal sektor
Produsert av
HSN avd. Bø og Edvard Nesland, HMS3
Tidsbruk
2 dager
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger