Grunnkurs i arbeidsmiljøkunnskap

Eit opplæringstilbod for tilsette i Vestland fylkeskommune etter krav i arbeidsmiljølova sin § 3-5 og § 6-5 første ledd samt i forskrift om organiserin… i § 3-18 og i § 3-19.

Kursdato: 16., 17. og 23. september 2021

Stad: Digitalt kurs med aktiv deltaking

Målgruppa for kurset er verneombod (VO), hovudverneombod (HVO) og dei som er medlem av AMU. Vi forventer også at du som har leiarfunksjon i Vestland fylkeskommune nytter deg av tilbodet. Eit gjennomført kurs støttar kravet for leiaropplæring etter aml sin § 3-5. Kurset er følgjer modellen 2+1 dag med heimelekser. 

I forkant av kurset vil vi sende ut oppgåver/infomasjon til kursdeltakarne. 

Kurset opner også opp for deg som vil fornye eller vedlikehalde dine HMS-kunnskapar. Er det meir enn 5 år sidan sist du tok kurset, tilrår vi deg å friske det opp att no.

Kurshaldarar: HR HMS og kvalitetsstyring i samarbeid med bedriftshelsetenesta Avonova (tidl. Stamina).

Kursform: Digitalt kurs med aktiv deltaking, via kursplattforma KS læring.  Sjå intranett – HR, kvalitet og HMS – Kompetanseutvikling: kurs og e-læring dersom du har problem med pålogging.

Teams vet nytta som digitalt møterom.

Dei påmeldte vil få tilsendt ein link til kurset dagen før kursstart.

Som du kan sjå, går kurset over 3 dagar med ein pause mellom dag 2 og 3. Her får du høve til å gjere ei heimeoppgåve. Dette er obligatorisk for at kurset ditt skal bli godkjend.

Vel møtt til digitalt kurs – frå kontoret/arbeidsplassen eller heimanfrå

Detaljert program vert lagt ut her i løpet av august.


Produsert av
Vestland fylkeskommune, HR HMS-K
Tid fra - til
16.09.2021 kl. 08:30-15:00
17.09.2021 kl. 08:30-15:00
23.09.2021 kl. 08:30-15:00
Tidsbruk
40 timer
Forventet innsats
Aktiv deltaking i gruppe med eigenerfaring
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
19 av 40
Påmeldingsfrist
08.09.2021