Formål, jobbanalyse med hovedfokus på rekruttering

 Formål med å gjøre en jobbanalyse er å informere arbeid med mennesker i organisasjonen.

·       Strategisk bemanningsplanlegging, rekruttering, karriereplan, mv.

·       Personalansvarlig leders oppfølging av sine medarbeidere

·       Kompetansestyring; kartlegge, aktivere, flytte, lære

 Jobbanalysen brukes for å forstå innholdet i en stiling:

·       Hvor mye av tiden gjøres hvilke konkrete aktiviteter.

·       Hvor viktige er aktivitetene i forhold til hverandre.

·       Hvilke egenskaper er gunstige for å trives og lykke med aktiviteten.

·       Stillingens plass i organisasjonen (Beslutningsmyndighet, mandat, budsjett/Avhengigheter, relasjoner, hvem jobber jeg med?)

 Jobbanalysen er viktig for det meste av rekruttering:

·       Velge og vekte informasjonskilder

·       Utlysningstekst

·       Intervju

·       Arbeidsprøve/case etc

·       Sluttvurdering

 Rekruttering begynner med å kartlegge informasjonen som må til for å velge riktig, inkludert:

·       Forståelse av formålet – hvorfor stillingen eksisterer, hva skal leveres.

·       Forankre krav til stillingen som skal styre alle aspekter av rekrutteringen.

·       Vilje og evne til å forholde seg faglig til informasjonen som samles inn.

Leders forarbeide til innlegget:

For at hver leder skal få mest mulig ut av innlegget ber jeg om at hver leder skriver et utkast til essensen av sin egen jobbanalyse, en enkel liste over hvor mye av tiden som går med til hvilke konkrete aktiviteter. Et eksempel på en slik jobbanalyse, og et tomt skjema du kan bruke, er vedlagt.


Kurssted
Kommunestyresalen
Tid fra - til
12:00 - 14:00
Forventet innsats
For at hver leder skal få mest mulig ut av innlegget ber jeg om at hver leder skriver et utkast til essensen av sin egen jobbanalyse, en enkel liste over hvor mye av tiden som går med til hvilke konkrete aktiviteter. Et eksempel på en slik jobbanalyse, og et tomt skjema du kan bruke, er vedlagt.
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
65 av 80