Gjennom fem korte filmer introduserer dosent Knut Roald praktiske og teoretiske sider ved organisasjonslæring. Filmene gir nyttige tips til målrettet utviklingsarbeid både i skole og barnehage.

Om dette kurset

Filmene er lagt ut i en rekkefølge som går stegvis frem i stoffet. Men det kan også fungere å vise bare noen av filmene på møter/kurs som utgangspunkt for faglige diskusjoner om valg av strategier i profesjonsutvikling på egen arbeidsplass.

I den innledende filmen presenteres foreleseren. Knut Roald har bakgrunn både fra forskning og praktisk ledelse i skole og barnehage.  

Neste film (film 1) skisserer noen sentrale perspektiver innenfor teori om organisasjonslæring. Profesjonsutvikling blir belyst i forhold til teorier om dypere læring og kompetanseutvikling. Noen sentral spenningsforhold løftes frem: Hva er forholdet mellom forvaltningslogikk og utviklingslogikk? Hvordan skal vi forstå forholdet mellom medbestemmelse og medskaping?

Film 2 gir en rekke praktiske tips til gjennomføring av lærende møter. Hvordan kaller man inn, hvordan forbereder deltakerne seg, hvordan legge opp fruktbare diskusjoner, hvordan vurdere systematisk?  Hvilke krav stiller gjennomføring av lærende møter til ledere, og hvilke krav stiller dette til deltakerne?

Film 3 tar opp ytterlige praktiske innspill til lærende møter. Samtidig diskuteres dette i forhold til teorier om organisasjonslæring. Hvordan skal vi forstå forholdet mellom individ og fellesskap? Og hva kjennetegner et høyt/lavt intensjonsnivå i profesjonssamarbeidet?

I film 4 går Knut Roald inn på ulike sider av læringsbegrepet – sett i forhold til faglig samarbeid mellom de tilsatte i skole og barnehage. Hvordan skal vi forstå profesjonssamarbeid i forhold til behaviorisme, kognitivisme og sosiokulturell læringsteori? Dette er sentrale diskusjoner i dagens debatt om profesjonsutvikling, men har også tydelige røtter helt tilbake til Aristoteles’ diskusjon rundt begrepene episteme, techne og phronesis.

 

Kilder

Dahl m.fl. (2016). Om lærerrollen – Et kunnskapsgrunnlag. Bergen: Fagbokforlaget

Fullan, M. & Quinn, J. (2015). Coherence: The right drivers in action for schools, districts, and systems. Thousand Oaks, CA: Sage publications.

Fullan, M. (2015). Freedom to change. Four strategies to put your inner drive into overdrive. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Hargreaves, A. & Fullan, M. (2012). Professional capital. Transforming teaching in every school. London & New York: Routledge.

Huber, S. G. (2011). Leadership for learning - Learning for leadership: The impact of professional development In T. Townsend & J. MacBeath (Eds.), Springer International handbook of leadership for learning. Springer International Handbooks of Education 25. (pp. 635-652). Dordrecht: Springer.

Meld.St.28 (2015-16). Fag-Fordypninig-Forståelse, En fornying av Kunnskapsløftet. Oslo: KD

Meld.St.19 (2015-16). Tid for lek og læring, bedre innhold i barnehagen. Oslo: KD

OECD. (2013). Leadership for 21st century learning. Educational research and innovation. doi: 10.1787/9789264205406-en

Pont, B., Nushche, D. & Hunter, M. (2008). Improving school leadership. Paris: OECD Publishing.

Roald, K (2012). Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Når skole og skoleeigar utviklar kunnskap. Bergen: Fagbokforlaget

Sist oppdatert
14.12.2018
Produsert av
KS BTV
Kursansvarlig
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger