Inkluderende fellesskap er et tverrfaglig område.

Løvetannakademiet utvikler og leverer ettervernstiltak for unge mellom 16-23 år under barnevernet. Tilbudet omfatter forberedende kurs for ungdom på vei over i ettervern og oppfølgingsprogram for ungdom i ettervern. 

Om dette kurset


Faglig kunnskap og erfaringskompetanse hånd i hånd

Løvetannakademiet ble startet av barnevernspedagoger med erfaring som fosterbarn. Selskapet er forankret i en sterk tro på at kombinasjonen av faglig kunnskap og erfaringskompetanse kan bidra til gode tjenester til barn og unge.

Klikk på "Gå til påmelding" og så "Innhold" for å lese mer om Løvetannakademiet.


Om dette kurset

ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med. Bli med og gjør en forskjell!

På nettsiden allemed.no finner du inspirasjonskilder, filmer og tilgang til ALLEMED-verktøyet.

Klikk på "Gå til påmelding" og så "Innhold" for å lese mer om ALLEMED.

Dette er et praktisk rettet kurs hvor deltagerne får en innføring i, og praktiske erfaringer med, et dialogverktøy om styrker.

Verktøyet kan brukes i medarbeidersamtaler, i arbeid med lederutvikling og i prosesser i team og virksomhetsnivå for at ansatte skal lære seg å se, og sette ord på alt det som er bra hos hverandre.


Om dette kurset

Dialogverktøyet om personlige styrker er basert på et fagspråk om styrker utviklet av positiv psykologforskerne Seligman Peterson (2004). I dette kurset settes dette fagspråket inn i en dialogisk sammenheng, basert på en metodikk utviklet av Hauger (2007; 2008).

Deltagerne skal lære seg å bruke dette dialogverktøyet, og oppsummere og lære av de erfaringene de får gjennom utprøvingen.

Den første delen av kurset består av en instruksjonsvideo som viser gangen i en dialogprosess om personlige styrker, skritt for skritt. Videoen inneholder også et praktisk eksempel fra hvordan metoden er brukt i et barnevernsprosjekt i Re kommune. Vi får innblikk i hvordan to kolleger blir kjent med hverandres arbeidserfaringer på en ny måte, og deres tanker om den betydning bruk av dialogverktøyet har for arbeidet de utfører.

Kurset kan gjennomføres som et e-læringskurs alene. Læringsutbytte for deltagerne og for organisasjonen vil øke dersom man gjennomfører kurset sammen.

I forkant av kurset må dialogverktøyet om styrker bestilles på www.smartoppvekst.noI dette kurset vil vi belyse hvordan et språk om styrker kan bli en ressurs for å bygge gode relasjoner, få fram det beste hos hverandre og skape inkludering på en arbeidsplass.


Om dette kurset

Kurset består av tre deler. En video som gir en kort innføring i emne. I tilknytning til denne videoen er det laget spørsmål for å få i gang refleksjoner om hva som vil skje om et språk om styrker tas i bruk i daglige samtaler på egen arbeidsplass.

Kurset kan gjennomføres som et e-læringskurs alene. Læringsutbytte for deltagerne og for organisasjonen vil øke dersom man gjennomfører kurset sammen.Dette er et praktisk rettet kurs for å forstå betydningen av et språk om styrker og gode egenskaper og praktisk innføring i hvordan det kan innarbeides i en klasse.


Om dette kurset

I dette kurset gir vi barn og unge tilgang til et språk om styrker og gode egenskaper.

Mange opplever et stort fokus på prestasjoner, utseende, og andre ytre faktorer. Tilbakemeldinger

som handler om hvor flink man er eller hvor fin man er, er godt ment og styrker selvtilliten. Selvtilliten øker når vi lykkes, mestrer eller får anerkjennelse, og reduseres når det motsatte skjer. Den er kortvarig, noe som fører til at man stadig må jakte på nye gode tilbakemelding fra andre.

Selvfølelsen handler om å ha en bevissthet og en aksept av seg selv som den man er. Den er selve grunnmuren i utviklingen av et sterkt og solid selvbilde. Livet består av medgang og motgang.

Med god selvfølelse takler man brutte relasjoner, motgang og kritikk på en bedre måte. Barn og unge med god selvfølelse, som føler seg verdifulle og er trygge på hvem de er, vil ha lettere for å skape gode relasjoner til andre. De er gladere, tenker mer positivt, tolker andres handlinger mer positivt, får lettere venner og er snillere med andre. De har lettere for å bli selvstendige individer som kan ha egne drømmer og gå egne veier.

SMART språket gir det barn og unge tilgang til et språk som kan hjelpe de til å flytte fokuset fra prestasjoner, utseende og statussymboler til gode egenskaper og dermed styrke den livsviktige selvfølelsen.

Når språket er innarbeidet og barna forstår begrepene kan man starte med å identifisere gode egenskaper hos seg selv og andre. Fokus på gode egenskaper fremmer følelsen av å bli verdsatt. Når mange i samme klasse eller skole bruker dette språket skapes et positivt klima. Det øker lysten til å samarbeide og det bygges nærere relasjoner og trygghet, tilhørighet og empati preger fellesskapet.

Hvordan man arbeider for å få dette til kommer vi tilbake til i senere kurs.Film + refleksjonsspørsmål.

Historien bak SMART oppvekst tar utgangspunkt i to klasser på Kirkevoll skole i 2005 og om hvordan man vendte fokuset fra problem til suksess og hva det har ført til i klassen, på skolen og i hele kommunen.

Om dette kurset

Smart oppvekst. Kom i gang kurs! Hvordan skape oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE barn og unge og der alle gis mulighet til å være på sitt beste??

I alle skoler og barnehager gjøres det mye godt arbeid for å skape oppvekstmiljøer som fremmer læring og trivsel. Samtidig vet vi at det finnes mange ensomme barn, mobbing og utenforskap. Hvordan kan du som leder, en personalgruppe eller den enkelte lærer ta tak i disse utfordringene på en best mulig måte?

Innsikt fra nyere forskning innen positiv psykologi peker på at vi vil lykke bedre i det forebyggende arbeidet hvis det skjer en endring i tenkesettet som ligger til grunn for tiltaksutvikling; fra et arbeid hvor hovedmålet er å løse problemer til et arbeid der hovedmålet er å forløse potensialene hos barna og i de miljøene barna vokser opp.

Denne forskningen peker også på at det å involvere barn, unge og deres foreldre som likeverdige deltagere i å skape de oppvekstmiljøene som påvirker egen helse.

I den første delen av dette kom-i-gang kurset vil du få presentert en inspirerende historie (film) om hvordan en team av femteklasselærere utvikler en ny praksis i klasserommet basert på et styrkebasert tenkesett. I filmen blir du også få den første presentasjonen av Drømmeklassen, som er et helt nytt konsept for klasemiljøutvikling basert på styrkebasert aksjonsforskning.


Dette ”kom-i-gang” kurset vil gi deg (eller ditt personale) en første innføring i hvordan man kan ta i bruk styrkebasert endringsprosesser i skoler, barnehager og på SFO.

Smart oppvekst kan forstås som et kompasskurs, og ei verktøykasse for slike endringsprosesser, basert på disse prinsippene:


S – står for styrkefokusert tilnærming

M – står for medvirkning

A - står for anerkjennelse

R - står for relasjonsfokus

T - står for trening


Gjennom Smart oppvekst kursene vil du dere få tilgang på en rekke praktiske verktøy for å lede styrkebaserte endringsprosesser basert på disse prinsippene. Dere vil blant annet få tilgang på verktøy; nye ord og begreper, måter å samtale på, lytte og spørre på som gjør at barn, foreldre og egne kolleger kan sette ord på alt det som er bra, og går bra hos den enkelte, i en klasse eller på en barnehage.


Dette kom-i-gang kurset vil være startstedet for en slik utviklingsprosess i egen virksomhet. Etter at filmen er presentert vil du og dine kolleger starte opp arbeidet med å trene å ta i bruk et styrkebasert tenkesett, og en samarbeidende måte å lære på basert på anerkjennende kommunikasjon. En viktig antagelse er at den raskeste måten å skape endringer på er å rette fokus mot alt det som er bra, og går bra i egne liv.


Her er spørsmålene til refleksjon:

1. Hva inspirerte deg mest i denne samtalen? Noter ned tre ting som kan være til inspirasjon i ditt videre arbeid.

2. Hva opplever du er relevant for deg i ditt arbeid? Noter synspunkter

3. Vi har alle mange gode og lignende erfaringer. Fortell om en gang du lyktes godt med et barn, en kollega, en barnegruppe, en skoleklasse el. Skriv ned historien.

4. Hva bidro du med for å gjøre denne suksessen mulig? Var det andre som bidro? Hva gjorde de? Noter stikkord

5. Hva kan andre lære av din historie? Plukk ut tre sentrale ting som du tenker er var spesielt viktig.

Smart Oppvekst

Film + refleksjonsspørsmål.

Vi opplever alle store og små kriser i livet. Hvordan kan vi vende en krise til en styrke?

I dette kurset vil vi høre hvordan Eira vendte en barne- og ungdomstid preget av psykiske plager som ensomhet, depresjon, mobbing og innadvendt adferd til en styrke.

Om dette kurset

Den største folkehelseutfordringen dagens unge opplever handler om psykisk helse. Mobbing, ungdoms psykiske helseplager og frafall i videregående skole er store utfordringer vi står midt oppe i. Vi bruker store ressurser og mange krefter på å løse disse problemene for barn og unge. Dessverre er det få positive nyheter. Det ser ikke ut til at dagens fokus på disse utfordringene er riktig medisin. Kan vi ikke heller stille spørsmålet om hva som skal til for å tenne gnisten hos ungdommen. Hvordan kan vi bygge mental kapasitet slik at glede, engasjement, optimisme og håp preger hverdagen?


Det er gjennom å høre barn og unges stemmer og perspektiv vi kan forstå hvordan de har det og hvordan de selv kan endre sitt liv. Det må komme innenfra, men vi kan på mange vis være en god samspillspartner og støtte i prosessen. Det handler mye om å få medvirke i eget liv og ikke bli fortalt.


I den første delen av kurset hører vi Eira forteller sin historie om offerrollen, bruk av forsvarsmekanismer, ensomhet, selvkritikk, vendepunkter, anerkjennelse av situasjonen, positivt fokus og jakten på egne styrker og ressurser.


SMART oppvekst handler om noen nøkler som kan hjelpe oss i disse endringsprosessene.


S – står for styrkefokus


M – står for medvirkning


A – står for anerkjennelse


R - står for relasjonsfokus


T – står for trening


Etter at filmen er presentert vil du og dine kolleger reflektere over følgende spørsmål:


⦁ Hva tenker du bidro til den positive utviklingen Eira har hatt? Hva er det ved henne eller omgivelsene som har gjort dette til en suksesshistorie?


⦁ Basert på det du har lært fra Eira sin historie, hva tenker du skal til for at flere barn og unge kan klare å snu motgang og utfordringer til gode og meningsfulle liv?


⦁ Tenk på et barn, en ungdom eller en kollega som har hatt en meget god utvikling. Gjerne en der du har bidratt… Fortell historien.


⦁ Hva er det du kan begynne med umiddelbart for å bygge ressurser i barns liv, slik at selvfølelsen styrkes og håp og optimisme preger hverdagen? Skriv tre ting du vil begynne med.Film + refleksjonsspørsmål.

Å være i gode relasjoner er en viktig ressurs når vi opplever vanskeligheter. Det å bli sett, hørt, forstått og anerkjent har stor betydning og kan være avgjørende i livskriser.

Eira droppet ut av videregående, etter en krevende oppvekst og psykiske plager. I dette kurset vil få høre om tre viktige episoder Eira har opplevd. Dette har hatt stor betydning for hennes store snuoperasjon.

Om dette kurset

Barn og unges psykiske helse er under press. Ungdata og andre ungdomsundersøkelser viser en negativ trend de siste 10 årene. 15-20 prosent av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer. Folkeinstituttet sier; Psykiske lidelser belaster samfunnet 50 prosent mer enn all kreftsykdom, 50 prosent mer enn all hjertesykdom, står for 40 prosent av sykefraværet og 40 prosent av uføretrygdkostnadene. For hver uføretrygdet for psykisk lidelse taper Norge 21 arbeidsår.

T. Ogden sier så fint at relasjoner er den eneste vidunderkur som virker mot alle verdens problemer. Det å ha noen å snakke med når det er som vanskeligst.

Barn og unge er aktivt handlende og de påvirker sine omgivelser. Samtidig er de avhengig av hvordan de blir forstått og møtt for å utvikle trygghet og robusthet. Det er gjennom samhandling med andre at barn formes og utvikles. Foreldres relasjonskompetanse er spesielt viktig for barns utvikling. Men lærere, helsesøster, venn, tante, nabo, SFO ansatt osv. er viktige og kan bidra til på fremme god psykisk helse. 

I den første delen av kurset får vi høre Eira fortelle om tre konkrete situasjoner som har vært viktige bidrag i hennes store snuoperasjon fra livskrise til lærer, forfatter og svært mye mer. 

I den andre delen vil du bli invitert til å hente fram, og undersøker og lære av egne og andres gode erfaringer. Gjennom å undersøke disse erfaringene settes vi på sporet av hva vi kan gjøre mer av, annerledes og nytt i den daglige kontakten vi har med barn og unge som er i vanskelige livssituasjoner.

SMART oppvekst handler om noen nøkler som kan hjelpe oss i disse endringsprosessene. 

S –  står for styrkefokus

M –  står for medvirkning

A – står for anerkjennelse

R - står for relasjonsfokus

T – står for trening

Etter at filmen er presentert vil vi at du og dine kolleger reflektere over følgende spørsmål:

⦁ Hvilke tanker er det som oppstår når du hører denne historien?

⦁ Eira sin historie viser hvor viktig små hendelser (mikrosituasjoner) kan ha for å skape en positiv vending i livet eller synet på seg selv.

   Hvis du skal trekke frem et eksempel fra ditt arbeid, eller ditt liv, hvor du har erfart dette. Hva vil du da fortelle om?

⦁ Hva kan vi gjøre for å skape flere slike positive vendepunkter for de barna som har strevsomme liv?

Hvordan kan SMART brukes i barnehagen?

Om dette kurset