Kurset "Brannvernopplæring for aktuelle tjenester i Orkland kommunene" er et undervisningsopplegg om brannvern rettet mot risikoutsatte grupper.

Om dette kurset

I Norge er personer i risikoutsatte grupper overrepresentert i boligbranner med dødelig utfall. Som følge av en rekke reformer har ansvar og oppgaver blitt overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, og de kommunale hjemmetjenestene har fått brukergrupper med mer faglig krevende og komplekse medisinske og psykososiale behov. Dette medfører at langt flere personer med høyere risiko for å omkomme i brann bor i egen bolig eller omsorgsbolig enn tidligere. Brannsikkerheten i et privat hjem er i mange tilfeller dårligere tilpasset den enkeltes behov enn den er i en offentlig institusjon, og utgangspunktet i bygningsregelverket er at beboeren skal kunne redde seg ut av boligen ved egen hjelp dersom det skulle oppstå en brann.

En utvikling med flere hjemmeboende personer i risikoutsatte grupper vil kunne medføre en betydelig økning i antall omkomne i boligbrann dersom det ikke gjøres målrettede tiltak. Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere som er i kontakt med personer i risikoutsatte grupper er et viktig tiltak for å bedre brannsikkerheten hos disse.

Denne brannvernopplæringen tar for seg 10 ulike emner:

  • Emne 1: Hva kan kommunale tjenester gjøre?
  • Emne 2: Forebygge brann: Sikkerhetssjekken - Trygg hjemme
  • Emne 3: Branner i Norge
  • Emne 4: Regelverk
  • Emne 5: Rett tiltak på rett sted
  • Emne 6: Grunnleggende brannteori
  • Emne 7: Brannårsaker
  • Emne 8: Varsling av brann
  • Emne 9: Slokke brann
  • Emne 10: Evakuering

Lykke til!