Det er avgjørende å bygge opp og ivareta innbyggernes tillit når man forvalter store verdier og gjennomfører oppgaver på vegne av fellesskapet. 

Etikk innebærer å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget, samfunnets, og det verdigrunnlaget som gjelder i Ringerike kommune. 

Arbeidet med etikk og antikorrupsjon i Ringerike kommune skal sikre at vi er kjent med risikoen for at dette kan skje hos oss og at vi evner å forebygge, forhindre og oppdage uetisk atferd og korrupsjon. Dette kurset er obligatorisk for alle ansatte i Ringerike kommune og skal gjennomføres årlig.