NY VERSJON AV ETISKE VALG (2020)

"Etiske valg" er et e-læringskurs som opprinnelig er utviklet i Oslo kommune. Dette er en tilpasset versjon som er basert på en videreutvikling gjort av Kristiansund kommune. 

Kurset er bygd opp av følgende leksjoner:

  • Gaver
  • Forretningsetiske regler
  • Habilitet
  • Forvaltning av samfunnets fellesmidler
  • Varsling
  • Ytringsfrihet
  • Sosiale media

Leksjonene inneholder videoer som viser eksempler på vanskelige situasjoner der de etiske retningslinjene hjelper deg med å ta riktige beslutninger

Gjennomføring og kursbevis

  • Etter at du gått igjennom alle leksjonene og svart på alle spørsmålene, kan du skrive ut kursbevis.
  • Kurset kan tas individuelt. Det kan også brukes som utgangspunkt for refleksjoner på personalmøter eller andre møtearenaer for ansatte.

Praktisk etikk handler om at vi skal kunne står for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen. Det handler om å sikre kloke og grundige vurderinger av det vi gjør, hver dag. Etikken er grunnmuren vi bygger fagutøvelsen vår på, og er våre holdninger og verdier i praksis når vi utfører jobben vår. Navigasjonshjulet er et verktøy utviklet av Kvalnes og Øverenget som hjelper oss med å ta gode, etiske valg. En problemstilling kan belyses fra ulike perspektiv. De ulike perspektivene kan gi ulike spørsmål og ulike svar. Når man kommer i reelle situasjoner, skal man være klar over disse perspektivene. I tillegg til dimensjonene i hjulet, kan det komme ulike svar om man ser på casene fra ulike interessenters perspektiv.Om dette kurset

Etiske dilemmaer kan brukes som et verktøy i etikkarbeidet. 

I dette kurset finner du beskrivelser av ulike situasjoner med etiske dilemma. Bruk gjerne dilemmaene som utgangspunkt for refleksjon sammen med andre. Hva mener du/dere er gode og etisk handlinger i de ulike situasjonene? 

Situasjonene tar blant annet opp temaer som habilitet, ytringsklima, bruk av sosiale medier, brukerorientering, åpenhet og snoking.


Etikken sitter i hjertet.

Etiske regler er en veiledning for hvordan vi skal oppføre oss i hverdagen. Om dette kurset


Å etterleve våre etiske regler bidrar til å gi Undervisningsbygg et godt omdømme.

Vårt omdømme dannes gjennom holdninger og adferd og angår oss alle.