Dette kurset gir en grunnleggende kompetanse i tvang og makt i helse- og omsorgstjenesten etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 

Innhold i kurset:

  • lovverk
  • motstand og tillitsskapende tiltak
  • samtykkekompetanse
  • gjennomføring av tvang

Dette kurset er laget i et samarbeid mellom kommunene Hå og Klepp. Videoene som brukes i kurset er laget av Drammen kommune.


Klepp kommune bruker 10-FAKTOR fra KS som medarbeiderundersøkelse. I dette nettkurset får du kjennskap til undersøkelsen og de ti faktorene. Kurset er særlig anbefalt for ledere og personalmedarbeidere, men kan også være aktuelt for andre ansatte.

Velkommen til denne opplæringsressursen i alternativ supplerende kommunikasjon. Ressursen er bygd opp av moduler som bygger på hverandre. Vi anbefaler at du gjennomgår opplæringen i kronologisk rekkefølge. Du finner de ulike modulene under.

Det finnast ikkje alternativ til øving! Ein brann i ein helseinstitusjon kan få fatale konsekvensar. 

Derfor er det viktig at dei tilsette vert drilla jamleg i brannvernrutinar og evakuering. Denne filmen frå Norsk brannvernforeining gjev gode råd.

Om dette kurset

Film fra Norsk brannvernforening med varighet på ca. 20 minutter.


Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.