Gjennomgang av reglement for bestilling, attestasjon og anvisning.

Om dette kurset

Stikkprøvekontroll viser at det er en del brudd på Reglement for bestilling, attestasjon og anvisning mtp. anvisningsdelen av enhetsleders egne kostnader. Som følge av det ønsker Rådmannen å bevisstgjøre enhetsledere på deres ansvar ift. å sikre at alle i anvisergruppen har forstått regler tilknyttet anvisning og unntak. Det er enhetsleders oppgave å påse at reglementet blir fulgt.

Dette kurset skal besvares av alle enhetsledere, innen 31.10.2018.