Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.

Diabetesbehandling er avhengig av samarbeid mellom den som har diabetes og helsepersonellet. Økt kunnskap og kvalitet på behandling og egenbehandling kan bidra til å forebygge senkomplikasjoner og øke livskvaliteten for personer med diabetes.

Bilde av kommunal arbeidsbil ved kumlokk.

Målet for dette kurset er å gi deg innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet. 

Kurset vil gi deg kunnskap om vernetjenesten -  om verneombudets rettigheter, plikter og arbeidsmåte, samt arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver.

Om dette kurset

Kurset er basert på kravene i Arbeidsmiljølovens § 6-5 og § 7-4 til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap. 3. Av forskriftens § 3-19 framgår det at opplæringens varighet skal være minst 40 timer, men at det kan avtales kortere varighet (2-3 dager) dersom partene i fellesskap er enige i at det er ”forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang”. I praksis betyr dette at virksomheten må vurdere egen risiko opp mot opplæringsbehovet. For verneombud som har ”kontor- og butikkvirksomheter” som sitt verneområde, vil dette kurset tilfredsstille kravet. Verneombud i mer risikoutsatte virksomheter må ha 40-timers kurs. Medlemmer i arbeidsmiljøutvalg må ha tilsvarende opplæring som verneombudene i virksomheten.

I tillegg til at arbeidsgiver har plikt til å sørge for opplæring, er det viktig å se på en godt fungerende vernetjeneste som en stor ressurs for både arbeidstakere og ledere. Gode verneombud er viktige støttespillere og bidragsytere for å skape et godt arbeidsmiljø og en trygg arbeidsplass. I AML § 6-2 står det at ”Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet”. Hva er det som ikke angår arbeidsmiljøet?  Verneombudet skal ikke være kontrollør og vakthund, men har et særskilt tilsynsansvar med rettigheter og plikter. Det kan godt beskrives som en ”skal påse at”-rolle.

Kurset er delt i følgende leksjoner:

 • Leksjon 1 - Innledning - HMS for vernetjenesten
 • Leksjon 2 - HMS-kultur
 • Leksjon 3 - Internkontrollforskriften
 • Leksjon 4 - Utdrag fra Arbeidsmiljøloven
 • Leksjon 5 - Aktører i HMS-arbeidet
 • Leksjon 6 - Ergonomi
 • Leksjon 7 - Oppfølging av sykefravær
 • Leksjon 8 - Psykososialt arbeidsmiljø
 • Leksjon 9 - Inneklima
 • Leksjon 10 - Systematisk HMS-arbeid
 • Leksjon 11 - Oppsummering

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.