Her finner du kurs og arrangementer med temaet Helse, miljø og sikkerhet. 


Velkommen til grunnopplæring i arbeidsmiljø.

Kurset er obligatorisk for verneombud og medlemmer i AMU (Arbeidsmiljøutvalget).
Dersom du trenger en oppfrisking er du velkommen til å melde deg på.
Kurset er åpent for alle ansatte i Harstad kommune.

I Harstad kommune er dette kurset obligatorisk for alle ledere med personalansvar.  Første kvartal i fjor ble det arrangert 3 slike kurs. Dersom du deltok i fjor er kravet oppfylt. Kursavdelingen ved Stamina helse er instruktør. 

Opplæringa skal gi arbeidsgiver og andre ledere kunnskap og innsikt i sine plikter og oppgaver i HMS-arbeidet.

Deltakerne skal bli i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at de kan ivareta helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet

på en god måte i egen virksomhet.


Arbeidsmiljøloven stiller krav om opplæring:

AML § 3-5: Arbeidsgivers plikt til å gjen­nomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

AML § 3-2 b: Arbeidstaker som har til opp­gave å lede eller kontrollere andre arbeids­takere har

nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig

forsvarlig måte.


Velkommen til grunnopplæring i arbeidsmiljø.

Kurset er obligatorisk for verneombud og medlemmer i AMU (Arbeidsmiljøutvalget).

Kurset er åpent for alle ansatte i Harstad kommune.