Tema for dagen: “The Golden Gift” - Hvor viktig kvaliteten på daglige interaksjons øyeblikk er og hvor viktig gode profesjonelle er for barna.

Øyvind Kvello foreleser om relevant forskning, teori, praksis og tiltak for personer som jobber med barn og barn i risiko forelesningen har fokus på tilknytning og spedbarnsutvikling.

Øyvind Kvello foreleser om relevant forskning, teori, praksis og tiltak for personer som jobber med barn og barn i risiko forelesningen har fokus på tilknytning og spedbarnsutvikling.

Fagdag for ansatte i grunnskolen 1-7.trinn og skolehelsetjenesten. Sfo-ansatte, assistenter, lærere, ledelse, ergoterapeut, fysioterapeut og helsesøster.


Kurs for ansatte i Barne- og familietjenesten, helse- og avlastningstjenesten, skole, barnehage og ergoterapitjenesten, fysioterapitjenesten (som jobber med barn) som er oppnevnt som koordinator etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester.


Kurs med fokus på tidlig intervensjon for små barn med vansker i sosialspekteretInternational Child Development Programme er et foreldreveiledningsprogram som er velegnet for alle foreldre og omsorggivere som har ansvar for barn. Det setter fokus på relasjoner og samspill mellom omsorgsgiver og barn. Programmet tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser og fremmer en positiv utvikling gjennom bevisstgjøring av omsorgsgiver og praktiske øvelser. ICDP brukes i gruppe med foreldre eller profesjonelle omsorgsgivere eks. personalet i barnehage. Mer informasjon finnes på 

www.bufetat.no/foreldreveiledning/


Anne Margrethe Rostad, Psykologspesialist, PhD

vil forelese og knytte ny kunnskap opp mot god praksis.

Det blir flere refleksjoner i summegrupper i løpet av dagen.

Forelesning med Øyvind Kvello om forebyggende arbeid, tidlig innsats og  systemrettet arbeid.  Forelesningen presenterer oppdatert forskning, teori og metode for å kunne  finne tiltak for å bistå barn og familier. Kurset er en grunnleggende opplæring for alle som arbeide med barn og unge i hjelpeapparatet, barnehage og skole. 


Forelesning med Øyvind Kvello om tilknytning og spedbarnsutvikling.   Forelesningen presenterer oppdatert forskning og teori om barn og familier som er nært knyttet til praktisk arbeid. Kurset er en grunnleggende opplæring for alle som arbeide med barn og unge i hjelpeapparatet, barnehage og skole.