Tema for dagen: “The Golden Gift” - Hvor viktig kvaliteten på daglige interaksjons øyeblikk er og hvor viktig gode profesjonelle er for barna.

Om dette kurset

Det er en unik sjanse til å få personlig veiledning av Maria Aarts denne kursdagen!
Gi beskjed til kristin.gudim@trondheim.kommune om du ønsker å ha med film for veiledning!


Dagen er gratis, det serveres kaffe/te og en enkel lunch.Øyvind Kvello foreleser om relevant forskning, teori, praksis og tiltak for personer som jobber med barn og barn i risiko forelesningen har fokus på tilknytning og spedbarnsutvikling.

Om dette kurset

Kurset er en del av Trondheim kommune sin opplæring for ansatte i barnevernstjenesten, barnehageansatte og andre som deltar i Flerfaglig blikk og andre som arbeider med barn.

Målgruppe: Ansatte som jobber med barn.

Øyvind Kvello foreleser om relevant forskning, teori, praksis og tiltak for personer som jobber med barn og barn i risiko forelesningen har fokus på tilknytning og spedbarnsutvikling.

Om dette kurset

Kurset er en del av Trondheim kommune sin opplæring for ansatte i barnevernstjenesten, barnehageansatte og andre som deltar i Flerfaglig blikk og andre som arbeider med barn.

Målgruppe: Ansatte som jobber med barn.

Fagdag for ansatte i grunnskolen 1-7.trinn og skolehelsetjenesten. Sfo-ansatte, assistenter, lærere, ledelse, ergoterapeut, fysioterapeut og helsesøster.


Om dette kurset

                     Gratis fagdag for ansatte i grunnskolen 1-7. tr. og skolehelsetjenesten i Trondheim kommune


                                                                              God alene, bedre sammen

                                                                               #godalenebedresammen
                                          


Skolehelsetjenesten inviterer til felles fagdag torsdag 13.12.18 kl. 09.00-15.00 på Kunnskapssenteret KA11, St.Olavs hospital. Det vil bli servert enkel lunsj. Fagdagen er gratis.

I  2017 ble det utarbeidet en samarbeidsavtale mellom grunnskolene og skolehelsetjenesten som forplikter planmessig og systematisk arbeid for å fremme helse, trivsel og læringsmiljø, samt sikre et likt tilbud til elevene i grunnskolene.  

Høsten 2020 får grunnskolene ny læreplan (fagfornyelsen) der folkehelse og livsmestring er løftet frem som tverrfaglige tema. Skolen og skolehelsetjenesten i Trondheim er godt i gang med samarbeid på flere områder, blant annet Helsedag på 3. trinn. Skolehelsetjenesten er under stadig utvikling, og flere prosjekter de siste 2-3 år har vært i samarbeid med skolen.

Vi har derfor allerede mange gode erfaringer på dette, som gir oss et godt utgangspunkt for å videreutvikle samarbeid og utvikle oss sammen til det beste for eleven.  

Helsedag på 3. trinn er et tverrfaglig tiltak hvor skole og skolehelsetjenesten samarbeider om å fremme elevenes helse, trivsel og læring. Tiltaket har blitt videreutviklet og kvalitetssikret gjennom prosjektet i “Fornyelse av skolehelsetjenesten”, et prosjekt vedtatt i bystyret i 2016.  Helsedagen skal implementeres fra 1. januar 2019 ved alle grunnskoler i Trondheim kommune.

For å få bli bedre sammen inviterer vi med dette til en felles fagdag:)


Innhold

Temaet er skolen som helsefremmende arena, og vi vil prøve å belyse hva skolen og skolehelsetjenesten kan samarbeide om, hvordan få til systemarbeid og tiltak sammen og hvorfor er det viktig. Vi vil også få inn barnas stemme. Helsedagen på 3. trinn presenteres med innhold, mål og metoder.

Program for dagen

09.00 Registrering og kaffe

09.30 Velkommen :)

09.35 Kulturelt innslag v/Trondheim kulturskole

09.50     Åpning

10.00     Bakgrunn for fagdag og målet for prosjekt "Ny arbeidsmetode Helsedag 3.trinn" Prosjektleder for prosjekt: helsedag - 3.trinn - ved Lisbeth Kværnø

10.15 Hva kan skolen og skolehelsetjenesten samarbeide om?

  • Hvorfor er det viktig?

  • Hvordan får vi det til?

Fokus på nye nasjonale faglige retningslinjen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og systemarbeid i praksis ved Kristine Hartvedt - Seniorrådgiver, avdeling for barne og ungdomshelse, Helsedirektoratet.

11.15   Lunsj

12.00   Hvordan vi voksne kan jobbe sammen for å fremme barns helse, trivsel og læring.  En historie fra Slemdal skole om hvordan vi gjennom bruk av forskning fikk de laveste mobbetallene i Oslo-skolene - ved rektor Vegard Kjesbu

13.15   Pause


13.30
    Hva er et godt samarbeid for oss?

elevers råd til samarbeid, trivsel og læring - ved SkoleProffene i Forandringsfabrikken


14.30   Presentasjon av mal for Helsedag - 3.trinn v/Prosjekt "Ny helsedag 3. trinn" - ved arbeidsgruppa.


15.00   Kort avslutning og oppsummering


Påmelding: se link påmelding https://trondheim.weblogin.no/local/adfs/direct.php?directlink=/course/view.php?id=16595 (logg inn med min id) eller send mail til ansvarlig for fagdag: Nina S. Høvde mob: 90086658 innen 6/12-18.

e-post:  nina-sagmoen.hovde@trondheim.kommune.noKurs for ansatte i Barne- og familietjenesten, helse- og avlastningstjenesten, skole, barnehage og ergoterapitjenesten, fysioterapitjenesten (som jobber med barn) som er oppnevnt som koordinator etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester.


Om dette kurset

Kurset blir ledet av Koordinerende enhet ved Barne- og familietjenesten. Hensikt er å gi opplæring i lovverk, samt gjennomgå de gjeldende rutiner Trondheim kommune har i forhold til Oppnevning av koordinator, praktisering av koordinatorrollen (med og uten Individuell plan). Mal for ansvarsgruppe vil også bli gjennomgått.


Arrangeres i Statens hus, møterom Melhus

Kurs med fokus på tidlig intervensjon for små barn med vansker i sosialspekteretOm dette kurset

Fagdagen vil i år omhandle blant annet helsesøstres erfaringer med arbeid med små barn med sosialspektervansker. Fagfolk med lang og bred erfaring innenfor autismespekterdiagnoser vil snakke om den gode overgangen fra barnehage til skole.


Program fagdag 31. oktober 2018 (PDF)


Kurset arrangeres i Statens hus, Auditoriet

International Child Development Programme er et foreldreveiledningsprogram som er velegnet for alle foreldre og omsorggivere som har ansvar for barn. Det setter fokus på relasjoner og samspill mellom omsorgsgiver og barn. Programmet tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser og fremmer en positiv utvikling gjennom bevisstgjøring av omsorgsgiver og praktiske øvelser. ICDP brukes i gruppe med foreldre eller profesjonelle omsorgsgivere eks. personalet i barnehage. Mer informasjon finnes på 

www.bufetat.no/foreldreveiledning/


Om dette kurset

De 3 samlingene med ICDP veilederopplæring er 18.-19.oktober, 22.-23. november og 17.-18.januar 2019, kl.08.00-16.00. Opplæringen foregår på Øya Barnehage, Harald Hardrådes gate 18 i Trondheim.

 

Informasjonsmøte 03.10. 2018, kl.14.00-15.30 på Øya barnehage.


Opplæring av nye ICDP veiledere 2018:
Veilederopplæring i ICDP standard og minoritetspråklig versjon har 6 opplæringsdager i samme gruppe. Hvilken versjon man sertifiseres i avhenger av om man har praksisgruppe for minoritetsspråklige familier eller norsktalende familier.
Opplæringen starter 15 oktober2018
 
Veilederopplæringen består av 2 deler, teoretisk og praktisk del:
Del 1:  Teoretisk del, med 6 dager opplæring, 2 dager x 3, med oppgaver mellom samlingene
Del 2:  Praktisk del, gjennomføring av veiledningsgruppe for egen praksis. 
Veiledning til veilederne i løpet av praksis. Loggrapport leveres inn og må godkjennes før sertifisering.Det er alltid to veiledere som sammen gjennomfører ICDP-veiledning for foreldre i gruppe. Det er en fordel hvis enhetene melder på to deltakere eller på forhånd gjøre avtale med andre barnehager/enheter.
Veilederopplæringen er gratis for enhetene/deltakerne som arbeider ved enheter i Trondheim, men finansiering av veiledningsgruppe og vikar for deltakerne dekkes av enhetens egne ressurser. Deltakere fra andre kommuner kan meldes seg på og får plass hvis det er kapasitet. For deltakere fra andre kommuner er det kursavgift.
 
Påmelding elektronisk på Trondheim kommunes eksterne nettside/kurs og konferanser


 


 
Nærmere informasjon fås ved henvendelse til Grete Hyldmo, 902 75 233
eller på e-post gh@asylselskapet.no

Anne Margrethe Rostad, Psykologspesialist, PhD

vil forelese og knytte ny kunnskap opp mot god praksis.

Det blir flere refleksjoner i summegrupper i løpet av dagen.

Om dette kurset

ICDP fagdag

onsdag 06.06.2018

kl. 08.30 – 15.30


«Hjernens utvikling

-fra unnfangelse til 3 år

relatert til god praksis»


Anne Margrethe Rostad, Psykologspesialist, PhD

vil forelese og knytte ny kunnskap opp mot god praksis.

Det blir flere refleksjoner i summegrupper i løpet av dagen.


Program

Kl.08.30 – 08.45 Registrering m/kaffe og te

Kl.08.45 – 09.00 Velkommen

Kl.09.00 – 11.30 Hjernens utvikling fra unnfangelse til 3 år

Kl.11.30 – 12.30 Lunsj, deltakerne kjøper selv

Kl.12.30 – 13.00 Informasjon fra ICDP, FHI’s effektstudie og ny håndbok

Kl.13.00 – 15.00 Forts. hjernens utvikling, relatert til god praksis

Kl.15.15 – 15.30 Avslutning


Sted: Statens Hus, Auditoriet, Prinsens gate 1, Trondheim

Arrangør er Trondheim Kommune

Fagdagen er gratis for deltakere fra Trondheim. Deltakere fra Trøndelag og Møre og

Romsdal har en deltaker avgift på kr. 275. Kaffe/te og frukt serveres.

Lunsj kjøper deltakerne selv.

Forelesning med Øyvind Kvello om forebyggende arbeid, tidlig innsats og  systemrettet arbeid.  Forelesningen presenterer oppdatert forskning, teori og metode for å kunne  finne tiltak for å bistå barn og familier. Kurset er en grunnleggende opplæring for alle som arbeide med barn og unge i hjelpeapparatet, barnehage og skole. 


Om dette kurset

Kurset gir oppdatert kunnskap om forskning og teori knyttet til arbeid med barn og unge.


Forelesning med Øyvind Kvello om tilknytning og spedbarnsutvikling.   Forelesningen presenterer oppdatert forskning og teori om barn og familier som er nært knyttet til praktisk arbeid. Kurset er en grunnleggende opplæring for alle som arbeide med barn og unge i hjelpeapparatet, barnehage og skole. 

Om dette kurset

Kurset gir oppdatert kunnskap om forskning og teori knyttet til arbeid med barn, unge og deres familier.