Øyvind Kvello vil presentere teorier og forskning knyttet til barns utvikling og oppvekstsvilkår, med spesiell oppmerksomhet på BARN I RISIKO.

Om dette kurset

Dette er et kurs for  pedagoger i kommunale og private barnehager i Stavanger og samarbeidspartnere PPT, Fysio- ergoterapiavdelingen, barnevern og helsestasjonstjenesten. I tillegg inviterer vi kollegaer fra andre kommuner som også arbeider med implementering av modellen som bygger på tidlig innsats modellen utarbeidet av Øyvind Kvello.

Informasjon om kurset

Stavanger kommune har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamilier er godt og koordinert. For å oppdage barn med vansker eller barn som lever under vanskelige oppvekst vilkår, har kommunen implementert en modell for tverrfaglig og tidlig innsats i barnehagene.

Modellen skal styrke kvalitet og sikre barns rett til tilpasset tilbud i barnehagene. Metoden Rett hjelp tidlig er utviklet for å arbeide systematisk på individ og systemnivå i barnehager og å tilby bistand til barn i en tidlig fase av problemutvikling.

I forbindelse med implementeringen av modellen i ordinær driftsform gjennomføres undervisning med Øyvind Kvello 26.-27. oktober 2016.

Stavanger kommune gjennomfører undervisningen som et kunnskapsgrunnlag og felles plattform for gjennomføring av tverrfaglige observasjon og vurderinger overfor barnehagebarn.

Innhold og form

Øyvind Kvello presenterer teorier knyttet til barns utvikling og oppvekstsvilkår.

Tema i forelesningen vil blant annet være:

  • Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer
  • Tilknytningsteorier
  • Emosjonsregulering
  • Former for aggresjon
  • Engstelse og tristhet
  • Mentalisering
  • Observasjon på individ og systemnivå

Kursholder

Øyvind Kvello er professor ved NTNU. Han har bred erfaring med utredning av barnevernssaker, og fra det kommunale hjelpeapparatet og fra spesialisthelsetjenesten. Øyvind Kvello er en mye benyttet veileder og kursholder, og han har skrevet en rekke fagartikler og skrevet flere bøker og hatt flere evalueringsbidrag.

Øyvind Kvello sin bok Barn i risiko (2016) er utgangspunktet for lesesirklene for de nye barnehagehagene som er observasjonsbarnehager høsten 2016.

Barn i risiko (Gyldendal akademiske 2016).Kapittel 2,3,5 og 9

Barn i risiko av Øyvind Kvello (Innbundet)
Kurspresentasjon:

Foiler til presentasjonen blir sendt ut i forkant av kurset i oktober 2016.

Målgruppe: Pedagogisk ledere, styrere og andre pedagoger i barnehagene. Samarbeidspartnere til barnehagene i Rett hjelp tidlig.

Læringsmål: Etter kurset skal du ha bedre kunnskap om hvordan du kan oppdage og tilrettelegge for gode tiltak for barn i risiko.

Forkunnskaper: Pedagogisk eller helsefaglig bakgrunn med bachelor

Kursvarighet: 26,- 27 oktober 2016 kl. 8.30 -15.00

Påmeldingsfrist: 20. oktober 2016

Pris: Gratis for alle som arbeider i Stavanger kommune, samt de private barnehagene i Stavanger.

Seminaret vil bli filmet i sin helhet til videre bruk i arbeidet med implementeringen av tidlig innsats etter Øyvind Kvello sin modell

Kontaktinformasjon til de som arrangerer kurset: Anne Brit Vestly

For aktiv e-postadresse skriv: mailto:anne.brit.vestly@stavanger.kommune.no

VIKTIG!

Det er lite parkeringsplasser og deltakerne oppfordres til å bruke kollektiv transport eller sykkel.


VELKOMMEN!

Prerequisites
Målgruppe: Observasjonsdeltakere fra PP-tjeneste, helsestasjonen, fysio-og ergoterapi tjenesten og barnevernet. Pedagoger i barnehagene.
Time from - to
26.- 27.oktober 2016 kl.8.30-15.00
Course Type
Event
Available seats
78 of 300
Deadline
20.10.2016