Kurs og arrangement i Øygarden kommune

Her kan du søke etter kurs og arrangement som Øygarden kommune arranger
– både klasseromskurs, fagdagar, seminar ol. I tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Gå via menyen under hvis du ønsker å søke etter eit bestemt kurs som bestemt avdeling arrangerer.

                                                                                  Profilbilde Øygarden kommune


Dette er eit opplæringskurs i CosDoc+ Android, kurset er på teams og du får tilsendt lenke ved påmelding.
Vi tar en fullstendig gjennomgang av funksjonalitet i appen.
Dette kurset er for tilsette i Øygarden kommune Helse Velferd.

Dette er ein opplærings pakke for nytilsette, ferievikarar og ekstravakter i Heimetenesta i Øygarden kommune.


Dette er ein opplærings ferievikarar Sjukeheim i Øygarden kommune.


Dette er eit kurs i Compilo dokumentmodul for leiarar, avdelingsleiarar og evt andre i eininga som skal arbeide med dokumentmodulen i Øygarden kommune. Kurset har fokus på korleis du lagar dokument i dokumentmodul. Kurset er på teams og du vil få tilsendt lenke ved påmelding.

Dette er eit kurs i Compilo dokumentmodul for leiarar, avdelingsleiarar og evt andre i eininga som skal arbeide med dokumentmodulen i Øygarden kommune. Kurset har fokus på korleis du lagar dokument i dokumentmodul. Kurset er på teams og du vil få tilsendt lenke ved påmelding.

Dette kurset er for deg som er ny i rolla som godkjenner og/eller kontrollør i Visma Tid eller for deg som ønskjer oppfrisking av kunnskapen om korleis godkjenne/kontrollere i Visma Tid.

Kurset er på teams og du vil få tilsendt lenke i stadfestinga og finn den under program etter påmelding.


Dette er Øygarden kommune sin eigen gjennomgang av BTI samhandlingsmodell og korleis ein navigerer i handlingsrettleiaren.
Dette er ein opplærings pakke for nytilsette, ferievikarar og ekstravakter i Heimetenesta i Øygarden kommune.


Alle som treng langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester har rett til å få koordinator og utarbeida individuell plan. Pasientens og brukarens mål skal vere utgangspunktet planen. Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering har det overordna ansvaret for utnemning og opplæring av koordinatorar og ønskjer velkommen til kurs.

På kurset vil det bli gjennomgang av koordinatorens rolle og arbeidsoppgåver, juridisk grunnlag, målsettingsarbeid og gjennomgang av det elektroniske verktøyet DIPS Samspill.

Ta med eigen PC.

Forberedelsar:

I forkant av kurset bør du ha tatt e-læringskurset frå helsedirektoratet og lest rutinehandboka for koordinatorar i Øygarden kommune.

Her er link til e-læringskurs frå helsedirektoratet om koordinator og individuell plan:

https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=22752&start=0

Rutinehandbok for koordinatorar i Øygarden kommune er å finne i compilo:

https://x09.ksx.no/system.php?item=4416&ok=mp9gjn21cvrxhq6

 

Dersom du ikkje har profil i det elektroniske verktøyet «DIPS Samspill», vil du få eigen innkalling til teamsmøte kor vi set opp profil til deg i forkant av kurset.

Minner samstundes om smittevern: Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon, må du halde deg heime. Du vil då bli prioritert på neste kurs.

Kurssted (møterom): LMS Straume. Friskliv og meistring sine lokaler i 2 etg.

Det er begrensa plassar, så førstemann til mølla-prinsippet gjeld. Det vert venteliste til neste kurs.


Dette er ein opplærings pakke for nytilsette, ferievikarar og ekstravakter i Sjukeheim i Øygarden kommune.